English   Danish

2015/2016  BA-BHAAO1598U  Økonomistyring

English Title
Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Jytte Grambo Larsen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Fagsekretær: Pia Clasen, pc.acc@cbs.dk
Primære fagområder
 • Driftsøkonomi/Managerial economics
 • Ledelse/Management
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Sidst opdateret den 09-06-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Foretage løbende bogføring og regnskabsafslutning vha. det dobbelte bogholderis princip.
 • Forklare formål med og indholdet i resultatopgørelse, likviditetsbeskrivelse og balance
 • Forklare de begreber der anvendes, når metoder og modeller i økonomistyringen vurderes
 • Anvende lønsomhedsmodellen til at undersøge en virksomheds økonomiske struktur, forklare resultatet med egne ord samt foreslå supplerende analyser
 • Forklare hvorledes budgettering kan anvendes som led i økonomistyringen og gennemføre en sådan anvendelse på simple cases
 • Anvende og diskutere metoder til registrering og styring af virksomhedens aktivitet
 • Anvende og diskutere metoder til registrering og styring af virksomhedens kapacitet
 • Anvende finansielle og ikke finansielle præstationsmål i vurdering af virksomhedens situation
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Midtvejsprøve:
Delprøvens vægt30%
PrøveformSkriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed3 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeVinter og Vinter
Hjælpemidler der må medbringesMed visse hjælpemidler, se nedenfor:
 • Skriftlig stedprøve på CBS' computere
 • Egne bøger og kompendier
 • Tilladte ordbøger
 • Tilladte lommeregnere
 • Egne noter i papirformat
 • Adgang til personlig drev (S-drev) på CBS' netværk
 • USB stik til upload af egne noter før eksamen
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Syge/omprøve afholdes i marts efter samme eksamensbestemmelser som gælder for den ordinære prøve medmindre der er tale om en skriftlig stedprøve, hvor antallet af eksaminander til syge-/omprøven tilsiger, at denne mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve. Hvis mundtlig prøve, vil denne være 20 minutter med bi-eksaminator og den studerende eksamineres i pensum fra 'Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab'.
Eksamensformen vil fremgå af eksamensopslaget for syge/omprøven, der uploades på studiets sider på e-campus.
Beskrivelse af eksamensforløbet

PC eksamen på CBS-PC med adgang til personligt S-drev på CBS’ netværk men uden adgang til LEARN og internet. Eksamens afholdes som en elektronisk eksamen, hvilket vil sige at opgavesættet vil være til rådighed elektronisk og aflevering af opgavebesvarelsen skal ligeledes ske elektronisk.
 

 
 

Afsluttende prøve:
Delprøvens vægt70%
PrøveformSkriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed4 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og ekstern censor
EksamensperiodeVinter og Vinter
Hjælpemidler der må medbringesMed visse hjælpemidler, se nedenfor:
 • Skriftlig stedprøve på CBS' computere
 • Egne bøger og kompendier
 • Tilladte ordbøger
 • Tilladte lommeregnere
 • Egne noter i papirformat
 • Adgang til personlig drev (S-drev) på CBS' netværk
 • USB stik til upload af egne noter før eksamen
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Der kan indgå multiple choice spørgsmål som en del af prøven. 

PC eksamen på CBS-PC med adgang til personligt S-drev på CBS’ netværk men uden adgang til LEARN og internet.

Opgavesæt og aflevering på papir.
 
 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål

I den moderne virksomhed spiller økonomistyring en helt central rolle i dens bestræbelser på at arbejde effektivt og skabe værdi. Fra nyhedsmedierne informeres vi til stadighed om virksomheder i økonomisk vækst, frasalg af forretningsområder, betalingsstandsninger, opkøb, fusioner, investeringer i nye produktionsanlæg, IT-implementering, centralisering af driften og meget mere. Alt sammen resultater af virksomhedsstyring og herunder ikke mindst den økonomiske styring.

Faget Økonomistyring beskæftiger sig med mange af de grundlæggende teorier og metoder til styring af virksomhedens økonomi. Faget er bygget op over to moduler, som igen er inddelt i en række temaer, der berører forskellige sider af virksomhedens økonomiske styring. De to moduler er henholdsvis modul 1; Regnskabslære, og modul 2; Økonomistyring.

Modul 1 behandler på 5-6 uger de grundlæggende og principielle regler og metoder i det dobbelte bogholderi, og giver herigennem en grundig tilgang til forståelse af sammenhængen mellem virksomhedens resultatopgørelse, balance og likviditet. Baseret på denne forståelse arbejdes der i modul 2 med modeller og metoder til økonomisk styring op opfølgning på virksomhedens omsætning og omkostninger. Dette til brug for bl.a. lønsomhedsanalyser på produkter og kunder samt til omkostnings- og effektivitetskontrol af afdelinger, processer og personer i virksomheden. Samtidig danner dette grundlaget for at understøtte forskellige strategiske, taktiske og operative beslutninger i virksomheden. Kurset lægger i denne sammenhæng særlig vægt på en grundig behandling af metoder til styring og budgettering af aktivitet og kapacitet.

Indhold

Faget indeholder bl.a. følgende temaer:

 • Grundlæggende regnskabslære
 • Virksomhedens økonomiske struktur som grundlag for udarbejdelse af lønsomheds- og inspirationsanalyser
 • Styring og budgettering af virksomhedens aktivitet
 • Økonomisk styring af virksomhedens kapacitet og kapacitetsomkostninger
 • Tilrettelæggelse af virksomhedens budgettering
 • Virksomhedens budgetkontrol
Undervisningsformer
Der anvendes primært dialog baseret holdundervisning, hvor holdet dels diskuterer udvalgte dele af teorien dels diskuterer løsningen af opgaver og cases. Desuden anvendes enkelte forelæsninger.
Foreløbig litteratur
 • Michael Andersen, Carsten Rohde Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab. Samfundslitteratur, seneste udgave
 • Michael Andersen, Carsten Rohde: Opgavesamling til ”Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab” Samfundslitteratur, seneste udgave
 • Michael Andersen, Carsten Rohde og Zakken Worre: Løsninger og løsningsbilag til opgavesamling til ”Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab” Samfundslitteratur, seneste udgave
 • Michael Andersen, Carsten Rohde: Virksomhedens økonomistyring, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave,
 • Horngren, Charles T., George Foster, Srikant M. Datar
  And Chris Ittner: “An Introduction to Cost Terms and Purposes”. Chapter 2 in “Cost Accounting: A Managerial Emphasis” 13/E, Prentice Hall 2009, pp. 52-70; lægges på Learn
 • Michael Andersen, Jytte Larsen og Carsten Rohde: Øvelser til ”Virksomhedens Økonomistyring”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave.
   
Sidst opdateret den 09-06-2016