English   Danish

2015/2016  BA-BHAAO1609U  Afsætningsøkonomi (studieordning 2013)

English Title
Marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Marcus Schmidt - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Sekretær: Jeannett Zola Andersen, jza.marktg@cbs.dk
Primære fagområder
 • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 21-08-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, teorier, metoder og modeller
 • Identificere og udvikle relevante problemer inden for afsætningsøkonomien
 • Definere og analysere konkrete problemer inden for afsætningsøkonomien ved at anvende fagets begreber, teorier, metoder og modeller
 • Vurdere og formidle løsningen af problemer inden afsætningsøkonomien på et praktisk relevant grundlag
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Lærergodkendt besvarelse af caseopgave.

Caseopgaven udarbejdes i grupper à 3-5 studerende. Casen fremlægges individuelt. For at kunne indstille sig til eksamenen, skal casefremlæggelsen være godkendt af underviseren. Det er underviseren alene, der vurderer, om casen kan godkendes. Godkendes casefremlæggelsen ikke, skal den studerende udarbejde en 3 siders skriftlig caseopgave, som skal godkendes for, at den studerende kan deltage i den afsluttende prøve i faget Afsætningsøkonomi. Caseopgaven bedømmes alene af underviseren.
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Individuel hjemmeopgave:
Delprøvens vægt40%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
Omfang af skriftligt produktMax. 15 sider
OpgavetypeOpgavebesvarelse
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeEfterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Gruppeprojekt:
Delprøvens vægt60%
PrøveformMundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøveGruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Individuel mundtlig udprøvning, 20 min. uden forberedelse på baggrund af gruppeopgaven. Bedømmelsen baseres på en helhedsvurdering af den skriftlige del og den mundtlige præstation.
Omfang af skriftligt produktMax. 50 sider
Gruppeprojekt i en specifik virksomheds afsætningsøkonomiske problemstilling. Gruppen består af 3-5 personer. Projekt må være maks. 10 sider per person.
OpgavetypeProjektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
ForberedelseUden forberedelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og ekstern censor
EksamensperiodeVinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
De første 3-4 minutter tilbydes studenten med at komme med en mundtlig redegørelse for opgaven. Derefter udspørger eksaminator den studerende med udgangspunkt i opgavens problemstillinger. Censor kommer med spørgsmål efter behov.
Beskrivelse af eksamensforløbet

De første 3-4 minutter tilbydes studenten med at komme med en mundtlig redegørelse for opgaven. Derefter udspørger eksaminator den studerende med udgangspunkt i opgavens problemstillinger. Censor kommer med spørgsmål efter behov.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget Afsætningsøkonomi er firdelt:

For det første er formålet at give den studerende en indgående indføring i og forståelse for, hvorledes udbuds- og efterspørgselssiden agerer og koordineres i et marked. Herunder diskuteres både forhold, som er relateret til en analyse og beskrivelse af udbudssiden (f.eks. virksomhedens nuværende strategiske markedsprofil) og forhold, som er relateret til en analyse og beskrivelse af efterspørgselssiden (f.eks. aftagernes præferencer). Målet er at sætte den studerende i stand til på en analytisk og metodisk måde at forholde sig til de problemstillinger, som virksomheden møder på det moderne marked.

For det andet er formålet at træne den studerende i udformningen og anvendelsen af fagets teorier og modeller i praksis. Til brug herfor omfatter faget et antal praktiske virksomhedscases, som indgående diskuteres i faget.
For det tredje er formålet at træne den studerende i selvstændig analyse, forståelse og anvendelse af fagets teorier og modeller. Til brug herfor omfatter faget en individuel 15 siders hjemmeopgave.

For det fjerde er formålet at sætte den studerende i stand til at kunne formulere en samlet marketingplan for en virksomhed eller en markedsorienteret organisation. Formuleringen af en sådan plan indgår i det gruppeprojekt (med individuel eksamen), som udarbejdes i sidste halvdel af faget.

Hvilke kompetencer udvikles i faget?

Faget sigter imod at give den studerende kompetence til at kunne arbejde analytisk og strategisk med en virksomheds eller en organisations afsætningsøkonomiske problemstillinger.

Specifikt sigtes imod, at den studerende sættes i stand til at kunne identificere, analysere og afgrænse en kompleks problemstilling af betydning for virksomhedens markedsindsats. Herunder hører bl.a., at hun/han bliver i stand til at redegøre for virksomhedens informationsbehov i forhold til problemstillingen, at den studerende bliver i stand til at udarbejde detaljerede forslag til mulig opfyldelse af informationsbehovet, samt at han/hun bliver i stand til at anvende informationen på et analytisk grundlag og på denne baggrund udforme begrundede løsningsforslag i tilknytning til problemstillingen. Endelig bliver den studerende i stand til at kunne angive mulige måder, hvorpå det/de udarbejdede løsningsforslag kan implementeres.

Undervisningsformer
Der anvendes forelæsninger, samt i alt 8 temadage med udgangspunkt i centrale afsætningsøkonomiske problemstillinger. Temadagene består af en gennemgang af artikler samt de studerendes fremlæggelse af cases i klassen.
Foreløbig litteratur

Bøger:

 

 • Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Mairead Brady, Malcolm Goodman and Torben Hansen (2012) Marketing Management, 2. ed. Pearson.

 

 • Svend Hollensen and Marcus Schmidt (2014) Marketing Casebook, 3. ed. McGraw-Hill.

 

Artikler:

 

 • Bendapudi, Neeli and Venkat Bendapudi (2005) Creating the living brand, Harvard Business Review, May 124-32

 

 • Berman, Barry (2015) How to compete effectively against low-cost competitors, Business Horizons, 87-97

 

 • Bettencourt, Lance A., Robert F. Lusch and Stephen L. Vargo (2014) A service lens on value creation: Marketing’s role in achieving strategic advantage, California Management Review, Fall 44-66.

 

 • Dibb, Sally (2002), Marketing planning best practices, Marketing Review, Vol. 2, No. 4, 441-59

 

 • Gorry, Anthony G. and Robert A. Westbrook (2011) Can you hear me now? Learning from customer stories, Business Horizons, 575-584

 

 • Elberse, Anita (2008) Should you invest in the Long Tail? Harvard Business Review, July-August 88-96

 

 • Kahn, Kenneth B. (2014) Solving the problem of new product forecasting, Business Horizons, 607-15

 

 • Kim, W. Chan and Renée Mauborgne (2004) Blue Ocean Strategy, Harvard Business Review, October, pp. 76-84

 

 • Kohli, Chiranjeev, Rajneesh Suri and Anuj Kapoor (2015) Will social media kill branding? Business Horizons 35-44

 

 • Lingquist, Oskar, Candace Lun Plotkin and Jennifer Stanley (2015) Do you really understand how your business customers buy? McKinsey Quarterly, February 1-11

 

 • Narayandas, Das (2005) Building loyalty in business markets, Harvard Business Review, September 131-39

 

 • Payne, Adrian F., Kaj Storbacka and Pennie Frow (2008), Managing the co-creation of value, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 36, 83-96.

 

Sidst opdateret den 21-08-2015