English   Danish

2015/2016  BA-BHAAO1611U  Erhvervsret

English Title
Commercial Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Søren Friis Hansen - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 22-07-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal ved eksamen kunne:
 • orientere sig i de dele af det erhvervsretlige område, som fremgår af læseplanen
 • identificere og forklare grundlæggende begreber inden for erhvervsretten i et klart og korrekt juridisk sprog
 • bearbejde erhvervsretlige problematikker under hensigtsmæssig anvendelse af retlige metoder og retskilder
 • identificere erhvervsretlige problemstillinger i en given process eller situation og relatere erhvervsretlig begreber, normer og retskilder til problemstillingen
 • opstille løsningsforslag på juridiske problemstillinger under anvendelse af korrekte og hensigtsmæssige metoder, kilder og hjemler
 • foreslå løsninger på erhvervsretslige og virksomhedsmæssige problemstillinger ud fra et præventivt hensyn, dvs. en konfliktløsning uden anvendelse af de retslige institutioner
 • foreslå tiltag til at afbøde eller forhindre ulovligheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling
 • reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for fagets område
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Midtvejsprøve:
Delprøvens vægt30%
PrøveformSkriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed2 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeForår
Hjælpemidler der må medbringesAlle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Afsluttende prøve:
Delprøvens vægt70%
PrøveformSkriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed4 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeSommer
Hjælpemidler der må medbringesAlle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er fagets formål at give de studerende et sådant kendskab til love og andre retsregler omfattet af faget, at de studerende bliver i stand til at identificere og forholde sig til juridiske problemer i forbindelse med erhvervsvirksomhed og kan bidrage til at forebygge konflikter og indgreb.

Erhvervsjura er et væsentligt redskab i forbindelse med styring af erhvervsvirksomhed. Erhvervsjuraen indvirker på mange områder i virksomhedens drift og sætter rammer for, hvordan en virksomhed kan indgå aftaler, tilvejebringe finansiering, indgå i internationale samarbejdsrelationer, foretage indkøb og salg, vælge selskabsform, fastsætte strategier, mv. Disse områder behandles i dette fag ud fra en gennemgang af de regler, som påvirker erhvervsvirksomhedens beslutningsproces. I forelæsningstimerne introduceres regler og love inden for et af fagets centrale emner, og i øvelsesundervisningen og i workshop uddybes og arbejdes der med forholdet mellem de pågældende regler og virksomheden.

Undervisningsformer
Faget betjener sig af storholdsforelæsninger, øvelsestimer, hjemmeopgaver og workshop.
Foreløbig litteratur
 • Børge Dahl: Erhvervsjura, seneste udgave. Handelshøjskolens Forlag, Kbh. 2014.
 • Børge Dahl (red.): Erhvervsretlige love, seneste udgave, Handelshøjskolens Forlag, 2010.
 • Henschel m.fl.: Dansk Privatret, kapitel 30, 18. udgave, Djøf Forlag.
 • Opgavesamling til læseplan – ligger på Learn.
Sidst opdateret den 22-07-2015