English   Danish

2015/2016  BA-BHAAV6010U  Brug af kvalitative data og metoder i opgaveløsningen

English Title
Use of Qualitative data and methods in the task solution

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk udbudt som valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Efterår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 50
Max. antal deltagere 100
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Hans Jørgen Vedel - Institut for Organisation (IOA)
Contact information: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​kontakt/​student-hub
Primære fagområder
 • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
 • Organisation/Organization
 • Sociologi/Sociology
Sidst opdateret den 07-10-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Efter at have fulgt valgfaget ”Brug af Kvalitative data og metoder i opgave løsningen,” skal den studerende være i stand til, at:
• Demonstrere kendskab til, hvordan og hvornår det er relevant at bruge kvalitative data og metoder(interview, observationer og dokumentanalyser).
• Strukturere og systematisere arbejdet med kvalitative data.
• Inddrage teoretiske begreber/- dimensioner samt kunne udarbejde egne commen sense analyser på baggrund af kvalitative data.
• Kunne udarbejde en afrapportering, hvor det valgte standpunkt, metoden problemformuleringen, analysen og konklusionen har en "rød tråd".
• Kritisk kunne reflektere over relevante valideringsformer, som anvendes i forbindelse med analyser og brug af kvalitative data og metoder.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Lyst og interesse for at arbejde med og blive trænet i brug af kvalitative metoder. Dette for at sikre "den røde tråd" i bacheloren og/eller specialet og dermed bidrage til, at den studerende kan opnå et tilfredsstilende resultat.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt), der skal være bedømt godkendt for, at den studerende kan indstille sig til eksamenen.

Opgaverne må have et sideantal på max. 2 sider per person. Opgaverne skal udarbejdes, således at individuel bedømmelse er mulig.

Krav om aktiv undervisningsdeltagelse (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Forudsætning for en indstilling til eksamen er en vurdering af den studerende individuelle indsats i det fælles afleverede mini-projekt samt den aktive indsats i den løbende træningen i anvendelse af de kvalitative metoder under kurset.
Prøve/delprøver
Bruge af kvalitative data og metoder i opgave løsningen:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Max 10 tider pr. studerende
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår og Efterår
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Home assignment for 4 days. Max 10 pages
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den individuelle/gruppe eksamen tager udgangspunkt i det indleverede miniprojekt og fagets pensum. Eksamen vil vare 20 minutter pr. studerende/30 minutter pr. gr. eksamen inklusiv votering og karaktergivning. Det forventes, at den studerende indleder den mundtlige eksamen med et kort oplæg (ca. 3 minutter), hvor udvalgte dele fra miniprojektet præsenteres og perspektiveres. Dernæst stiller eksaminator (og censor) spørgsmål til projektet og til fagets pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Baggrund, for udbudet af faget, er, at kvalitative data og metoder anvendes i mange forskellige forsknings- og studiemæssige sammenhænge indenfor det erhvervsøkonomiske fagområde ligesom mange virksomheder også systematisk arbejder med metoden i dag.

 

Det bliver derfor vigtigt i undervisningen, at den studerende skal:

 

 • kunne arbejde systematisk med faget i et evt.fremtidigt studie forløb i forbindelse med f.eks. udarbejdelse af bacheloren og/eller specialet.
 • være foreberedt på og kvalificeret til, hvordan virksomheder arbejder med kvalitative data og metoder.

 

Faget tilbyder derfor den studerende en anvendelsesorienterede tilgang, der har fokus på at gøre kvalitative data og metoder til konkrete og nærværende analyseredskaber.

 

Faget skal således bidrage til at:

 • udvikle og forbedre de metodemæssige kompetencer hos de studerende i forhold til det fremtidige arbejde med bacheloren og specialet. (At mestre de kvalitative redskaber, der bl.a. kan være med til at skabe den røde tråde i opgaveløsningen).
 • forberede de studerende til at kunne gennemføre fremtidige studier  og opgaveløsninger tilfredsstillende
 • forøge/forbedre muligheder for beskæftigelses i private og offentlige virksomheder, der anvender kvalitative data og metoder.


Undervisningen vil være:

 • dialogbaseret og projektorienteret, hvorved at de studerende vil blive trænet i de velkendte og anerkendte metoder, der gør det muligt at beskrive og analysere centrale aspekter ved indsamling, analyse og validering af kvalitative data.
 • praksis fokuseret som muligt således, at den studerende vil kunne vurdere hvornår og hvilke kvalitative data og metoder, der relevant at arbejde med i forhold til en given valgt problemstilling.
 • øvelsesorienteret således at den studerende under kurset konkret vil blive trænet i, hvordan dokumentanalyser, kvalitative observationer og - interviewes kan gennemføres/ -praktiseres.

 

Formålet med faget vil gøre de studerende bevidste om, hvilke(n) organisationsforståelse(r) og standpunkt (er), der er relevante i forhold til brug af kvalitative analyser og metoder. Dette med henblik på at forstå og analysere en virksomheds/aktørs handlinger og refleksioner i den konkrete og praktiske organisatoriske kontekst og/eller teoretiske forståelse.


Parallelt med diskussionen af de forskellige perspektiver/metoder på holdet, vil de studerende få tilbudt 2 case øvelser, som de frivilligt kan få udleveret og få mundtlig bedømt.

 

Der vil blive brugt 2-3 undervisningsgange på hhv. dokumentanalyser, kvalitative observationer og  - interviewes.

 

Det er fagets ambition at illustrere for de studerende, hvordan der i en dynamisk organisations og kompleks omverdens forståelse kan skabes sammenhænge mellem det valgte standpunkt, den kvalitative identifikation og analyse af problemstillinger og anvendelsen af valideringsmetoden .

 

Den sidste del af undervisningsforløbet fokuseres der på udarbejdelse af et mini projekt baseret på gruppernes selvstændige definering, indsamling og analyse af empirisk materiale, der er af kvalitativt karakter.

Undervisningsformer
Undervisningsformer
Øvelseshold, projektarbejde, case analyser
Foreløbig litteratur

 

Introduktion til dokumentanalyse
af Poul Duedahl
ISBN 978-87-7674-487-8
Udgivelsesår 2010
 
Deltagende observation
Hanne Kathrine Krogstrup, Søren Kristiansen
ISBN: 9788741227085 (Bog)
Udgivelsesår: 2012

 

Qualitative interviewing

Svend Brinkmann

ISBN-13:9788741258645

Udgivelsesår 2014

 

At fremstille kvalitative data, Kap 3
Peter Dahler Larsen
Syd danske universitet
 
 
Adcock and Collier, " Measurement Validity: A Shared Standard for Qualitative and Quantitative Research," American Political Science Review 95 (September 2001), pp. 529-546.
Findes på  http://www.jstor.org/pss/3118231
 
Patton, Michael Quinn, 2002: Qualitative Research and Evaluation Methods, 3rd. ed., SAGE. (udvalgte kapitler)

Sidst opdateret den 07-10-2015