English   Danish

2015/2016  KAN-CCMAV1200U  Revisors rolle og ansvar i forbindelse med besvigelser

English Title
The Accountant's Role and Responsability in Relation to Fraud

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 80
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Kursusansvarlig
  Kim Klarskov Jeppesen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Øvrige undervisere: Peter Gath og Niels Skat-Rørdam.
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Sidst opdateret den 28-08-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal efter gennemførelse af faget kunne:
 • Forklare de forskellige besvigelsestypers karakteristika.
 • Forklare og anvende teorier om hvorfor besvigelser opstår.
 • Analysere risikoen for besvigelser i forbindelse med revision af årsrapporten forklare principperne herfor.
 • Udvælge og forklare hvilke revisionshandlinger, der kan imødegå de identificerede besvigelsesrisici.
 • Identificere den relevante besvigelsestype og analysere sagens forløb i en konkret besvigelsessag.
 • Forklare straffelovens bestemmelser om formueforbrydelser.
 • Forklare principperne for revisionsfirmaets risikostyring.
 • Forklare hvorledes revisor skal rapportere i tilfælde af, at der opdages besvigelser under revisionen.
 • Forklare hvorledes hvidvask af penge foregår og revisors pligter i relation til hvidvask.
 • Forklare revisors rolle i forbindelse med forebyggelse og opdagelse af besvigelser.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget forudsætter viden på niveau med Revision 1 og 2 samt Ekstern rapportering på cand.merc.aud.
Prøve/delprøver
Mundtlig eksamen:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give cand.merc.aud. studerende en uddybende forståelse for revisors rolle og ansvar ved revision og rådgivning i forbindelse med virksomhedens besvigelser. Faget indeholder følgende hovedelementer:

 • Et overblik over teorien bag de forskellige besvigelsesformer.
 • Eksempler fra praksis på, hvorledes besvigelser gennemføres og skjules for revisor og den øvrige omverden.
 • Revisors opgaver i forbindelse med vurdering af risikoen for besvigelser samt gennemførelse af besvigelsesundersøgelser.
 • Revisors risk management overvejelser i forbindelse med besvigelser, herunder aftaleindgåelse og afgrænsning af opgaven, forsikringsdækning, samarbejde med tredjemand m.v.
 • Revisors ansvar i forbindelse med besvigelser, herunder gennemgang af retspraksis og cases.
 • Årsagssammenhæng og tab, herunder bevis, erstatningens størrelse mv.
 • Straffelovens bestemmelser om formueforbrydelser.
 • Hvidvask og revisors pligter i forbindelse hermed.
 • Revisors rapportering ifm besvigelser.
 • Aktuelle emner og sager vedrørende besvigelser.
Undervisningsformer
Faget er baseret på at den studerende som forberedelse til de enkelte lektioner læser en række centrale tekster vedrørende besvigelser og revisors rolle i forbindelse hermed. Endvidere forberedes mindre cases eller opgaver til hver lektion. Lektionerne består af en kombination af oversigtsforelæsninger, samt fremlæggelse og diskussion af cases og litteratur. Undervisningen er således baseret på dialogbaseret pædagogik.
Yderligere oplysninger

Ændrínger i skema kan forekomme
Mandag 14.25-17.00, uge 37-46

Foreløbig litteratur

De gennemgående lærebøger på kurset er:

J. Wells (2014) Principles of Fraud Examination (4th Edition), Wiley.

Langsted m. fl. (2013, 8. udgave) Revisoransvar, Karnov Group

 

Hertil kommer en række supplerende artikler, som vil kunne hentes via Learn.

Sidst opdateret den 28-08-2015