English   Danish

2015/2016  KAN-CKOMO1047U  Globalisering - Lokalisering

English Title
Globalization - Localization

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk udbudt som valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, MSc
Kursusansvarlig
  • Christina Garsten - Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse (IKL)
Primære fagområder
  • Globalisering og international virksomhed/Globalization and international business
  • Kommunikation/Communication
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 18-06-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: De studerende skal ved eksamen:
  • Være fortrolige med teorier om globaliserings- og lokaliseringsprocesser
  • Være i stand til at relatere disse teorier til hinanden
  • Ved hjælp af disse teorier være i stand til at analysere globaliserings- og lokaliseringsprocesser, som de kommer til udtryk i forskellige sociale felter med fokus på økonomi, politik og kultur
  • Være i stand til at sammenholde denne analyse med virksomheders og organisationers kommunikationsstrategier
  • Være i stand til at operationalisere deres tilegnede viden om globalisering i konkrete udkast til kommunikationsstrategier og handlingsforslag
Prøve/delprøver
Globalisering - Lokalisering:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget introducerer de studerende til de globaliserings- og lokaliseringsprocesser, der påvirker virksomheders og organisationers strategier og aktiviteter i dag. De studerende bliver præsenteret for en række forskellige tilgange til og teorier om globalisering, og faget belyser, hvordan disse kan bruges til at analysere globaliserings- og lokaliseringsprocesser ud fra hhv. økonomiske, politiske og kulturelle perspektiver. Faget sætter fokus på, hvilken betydning forskellige forståelser af globaliserings- og lokaliseringsprocesser har for tilrettelæggelsen og operationaliseringen af kommunikationsstrategier i virksomheder og organisationer. Gennem caseopgaver belyser faget, hvordan globaliseringsteorier udmøntes i strategiske løsningsforslag og handlingsanvisninger til virksomheder og organisationer.

Undervisningsformer
Se nedenstående
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 36 timer
Caseundervisning 6 timer
Forberedelse 185 timer
Eksamensforberedelse 185 timer
Total 412 timer
Foreløbig litteratur

Se lektionsplan

Sidst opdateret den 18-06-2015