English   Danish

2015/2016  KAN-CMLMV1634U  Ledelses- og medarbejderkommunikation

English Title
Management and Employee Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 30
Max. antal deltagere 35
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Leif Pjetursson - Department of International Business Communication (IBC)
Underviser: Leif Pjetursson
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 24-02-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Formålet med undervisningen er at de studerende får viden om moderne ledelseskommunikation, både for top- og mellemledere, samt hvilke konsekvenser denne kommunikation har for medarbejdere.

Kurset har grundlæggende et anvendelsesorienteret sigte, hvor det er et must at de studerende lærer at bygge bro mellem teori og praksis. Det handler således ikke om, at der findes en færdig teoretisk facitliste, som læreren leverer. Det handler om at anvende dele af relevante teorier i praksis - og i dette møde sker en optimal sammensmeltning.

De studerende får stor indsigt i, hvordan moderne ledelse og ledelseskommunikation udfolder sig i de mange ofte meget forskelligartede kontekster, som virksomhederne udgør (branche, størrelse, internationalsering mv.)Sideløbende indføres de studerende i en lang række nye ledelses- og kommunkationsteorier, som der de sidste 20 år er blevet taget i anvendelse i mange organisationer, teorier som ofte også konsulenter trækker på, når de bistår virksomhederne og samtidig teorier som i stadig højere grad indgår i det enorme antal ledelsesuddannelser, som i dag udbydes på master og diplomplan i Danmark. De studerende erhverver herved både akademiske evner til at analyse ledelse og kommunikation, samt opnår kompetence i, hvordan man som konsulent kan medvirke til at løse de kommunikative problemstillinger, som virksomhederne selv oplever, at de har.

Ved kursets afslutning skal de studerende kunne:
  • identificere en relevant problemstilling i en case,virksomhed, demonstrere viden om, indsigt i og kompetence til at analysere forskellige kommunikationstyper i virksomheder
  • vælge, begrunde og anvende nuanceret og præcist en teoretisk forståelsesramme der er relevant for den problemstilling som indgår i eksamenscasen
  • indsamle og kritisk vurdere relevante og centrale kilder til behandling af den valgte probelmstilling i eksamenscasen
  • præsentere problemstillingen, analyse og konklusioner i en form der opfylder den akademiske genres form- og sprogkrav
Forudsætninger for at deltage i kurset
Noget kendskab til organisation og kommunikation.
Prøve/delprøver
Ledelses- og medarbejderkommunikation:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Skriftligt individuelt produkt udarbejdet hjemme på basis af fælles eksamenscase om ledelsesproblemstilling
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

På kurset introduceres de studerende for videnskabsteoretiske hovedparadigmer

som har stor indflydelse på moderne ledelseskommunikation og som temmelig nøje også afspejler den samfundsmæssige udvikling gennem godt 100 år: Centralt står klassisk ledelse- og organisationsteori overfor konstruktionismen, herunder systemisk og narrativ teori.

 

De studerende arbejder med en række centrale emner inden for ledelses- og medarbejderkommunikation: Udvikling af den moderne organisation - og behovet for nye kommunikative kompetencer, Udvikling af ledelsesbegrebet og lederroller, herunde kommunikation og den daglige drift, kommunikation og ledelse af forandringer (vsioner, strategier, værdier, projekter mv.) og dialogisk ledelse (coaching, MUS, feed-back, teamledelse.

 

De studerende skal opnå indsigt i udviklingen af vidensamfundet og herunder de ændringer der er sket strukturelt, økonomisk, ledelses- og styringsmæssigt i danske og multinationale virksomheder. I tilknytning hertil opnås kompetence i at analysere de kommunikationsmæssige effekter på leder-medarbejderrelationen, som hele udviklingen har medført.

 

De studerende skal udvikle evne til at identificere og analysere centrale ledelsesmæssige og kommunikative problemstillinger, som virksomheder og deres medarbejdere befinder sig i. I den forbindelse skal de studerende peger på mulige teorier- og fragementer, der kan bruges til at analyse problemstillingen, konkludere og afslutningvis anbefale mulige handlinger og kommunikative handlinger, som vil være bedst for lederen at anvende.


Der lægges stor vægt på dialog i undervisningen, og du skal på forhånd være parat til på en velforberedt og engageret måde at indgå i dialogisk gruppearbejde omkring småcases fra virkeligheden - det er ofte her sandhederne opstår i stedet for ren teori 1:1. Det er en kunst at kunne forene teori og praksis og en meget vigtig kompetencer både som konsulent og leder.

Undervisningsformer
Undervisningen veksler mellem læreroplæg, gruppe- og plenumdialoger og øvelser. Desuden kobles der field work til kurset, i form af virkelige småcases fra lederuddannelser, ligesom de studerendes egne arbejdslivserfaringer også i høj grad inddrages og medreflekteres.
Foreløbig litteratur

Litteraturliste:

Heidi Hansen: Kommunikation skaber din organisation, Hans Reitzels Forlag, 2011

Carsten Hornstrup et al.: Systemisk ledelse, Dansk Psykologisk Forlag, 2005

Leif Pjetursson, Når ledelse er kommunikation, Lindhardt og Ringhof Business 2011

 

Desuden anvendes et kompendium med diverse tekster om ledelses- og medarbejderkommunikation i et klassisk og systemteoretisk/konstruktivistisk lys.

 

Sidst opdateret den 24-02-2015