English   Danish

2015/2016  KAN-CPSYO1040U  Kandidatspeciale

English Title
Master' Thesis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 30 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
 • Marianne Stang Våland - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Organisation/Organization
 • Virksomhedspsykologi/Business psychology
 • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 19-11-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Kandidatafhandlingen skal dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige metoder og teorier i arbejdet med en afgrænset faglig problemstilling, samt evne til faglig fordybelse. Efter at have gennemført kandidatafhandlingsforløbet skal den studerende være i stand til at:
 • formulere et afgrænset fagligt problem (en problemformulering), som kan styre og strukturere arbejdet med kandidatafhandlingen og dens indhold.
 • argumentere for det eller de spørgsmål som udgør problemformuleringen, og som søges besvaret via afhandlingens forskellige dele.
 • udvælge, begrunde, forklare og evaluere de metoder, der bliver anvendt i forbindelse med at undersøge problemet.
 • udvælge, begrunde, forklare og bearbejde den teori, der bruges til at fokusere problemet og analysere de, i undersøgelsen, tilgængelige data
 • forklare og evaluere den overordnede sammenhæng mellem: formulering af problem, valg og brug af teori, dataindsamling og -bearbejdning, og konklusion, samt hvordan valget af disse elementer gensidigt påvirker hinanden i en iterativ proces.
 • dokumentere processen med at tilrettelægge undersøgelsen: at indsamle, bearbejde og analysere data, i relation til problemformuleringen.
 • forklare den overordnede sammenhæng mellem afhandlingens elementer i et videnskabsteoretisk perspektiv.
 • inddrage og anvende den, for fagområdet generelt og det specifikke emne generelt, relevante forskningslitteratur
Prøve/delprøver
Kandidatspeciale:
Prøvens ECTS 30
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 3 studerende
Udarbejdelsen af kandidatspecialet kan ske individuelt eller af to eller tre studerende i fællesskab. Den mundtlige prøve foregår som en individuel prøve af 60 minutters varighed.
Omfang af skriftligt produkt Max. 80 sider
Kandidatspecialet skal omfatte max. 80 normalsider for én studerende, og max. 120 normalsider for to og tre studerende
Opgavetype Kandidatspeciale
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
60 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bestemmelser vedrørende resuméet Kandidatspecialet kan skrives på dansk eller engelsk. Kandidatspecialet skal indeholde et resumé af afhandlingen affærdiget på engelsk, hvis den er skrevet på dansk, jf. retningslinjer i studienævnets manual og "Retningslinjer for kandidatafhandlingskontrakter ved kandidatuddannelser på CBS". Er Kandidatspecialet skrevet på engelsk, skal resuméet affattes på dansk. Resuméet indgår i bedømmelsesgrundlaget.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer og Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
For omprøve gælder følgende bestemmelser:
Hvis kandidatspecialet er udarbejdet af én studerende, og denne ikke består, betragtes kandidatspecialet som ikke-acceptabel. Forud for omprøven skal der derfor ske en fornyet gennemarbejdning af kandidatspecialet med henblik på en forbedring af dette. Som grundlag herfor afgiver eksaminatorerne senest ugedagen efter den mundtlige eksamination en skriftlig kritik af kandidatspecialet .
Hvis kandidatspecialet er udarbejdet af to eller tre studerende, og en studerende ikke består, skal vedkommende til en mundtlig omprøve.
Hvis kandidatspecialet er udarbejdet af to eller tre studerende, og ingen af de studerende opnår en beståelseskarakter, betragtes specialet som helhed som ikke-acceptabel. Forud for omprøven skal der derfor ske en fornyet gennemarbejdning af kandidatspecialet med henblik på en forbedring af dette. Som grundlag herfor afgiver eksaminatorerne senest ugedagen efter den mundtlige eksamination en skriftlig kritik af kandidatspecialet .
Beskrivelse af eksamensforløbet

Prøven i kandidatafhandlingen bedømmes med ekstern censur og har form af en mundtlig eksamination på grundlag af en skriftlig afhandling.

 

Studienævnet fastsætter nærmere retningslinjer for det mundtlige forsvar i en manual, som findes på Learn [SOM ER PÅ VEJ I NY VERSION]. Ved bedømmelsen medvirker vejlederen (hvis flere vejledere dog alene hovedvejlederen) samt én ekstern censor. Bedømmelsens resultat er et udtryk for en helhedsvurdering af den skriftlige afhandling (inkl. resuméet), den mundtlige eksamination samt den studerendes stave- og formuleringsevne, idet det faglige indhold dog vægter tungest. Udarbejdelsen af kandidatafhandlingen kan ske individuelt eller af to eller tre studerende i fællesskab. Den mundtlige prøve foregår som en individuel prøve af 60 minutters varighed. Der afholdes ikke ordinære eksaminer i juli måned.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

2 Workshops, primo december og ultimo januar.

Undervisningsformer
Se nedenfor.
Arbejdsbelastning
Forelæsninger/workshops 8 timer
Vejledning 21 timer
Udarbejdelse af afhandling 799 timer
Sidst opdateret den 19-11-2015