English   Danish

2015/2016  KAN-CPSYV1000U  Akademisk Internship

English Title
Academic Internship

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
  • Marianne Stang Våland - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Sidst opdateret den 14-04-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Ved eksamen skal den studerende kunne:
  • Udvælge og beskrive en opgave, der blev løst eller forsøgt løst i praktikforløbet med deltagelse af den studerende
  • Beskrive og analysere betydningen af den organisatoriske kontekst og praktikantrollen for denne opgaveløsning. Analysen skal inddrage selvvalgte teorier fra pensum på Cand.merc.(psyk)s 1. og 2. semester samt andre relevante teorier
  • Vurdere styrker og svagheder ved samspillet mellem opgave, organisatorisk kontekst og praktikantrollen
  • Reflektere over egen læring i forbindelse med praktikforløbet
Forudsætninger for at deltage i kurset
Den studerende skal have gennemført 1. og 2. semester på CMP
Prøve/delprøver
Akademisk Internship:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge-/omprøve afholdes i februar/marts. Ved omprøven indleveres ny max 5 siders synopsis inden 30 min. individuel mundtlig eksamen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med det Akademiske Internship er at koble teoretisk og metodisk viden med konkret praksis. I mødet med praksis øves de studerende i at anvende deres tilegnede viden og CM(psyk)-kvalifikationer i arbejdslivet. De får afprøvet deres faglige færdigheder og personlige potentialer. De trænes i rollen som ’reflekterende praktikere’, der på den ene side tager del i de virksomhedsrelaterede problematikker og på den anden side anskuer dem ud fra en analyserende position, hvorfra nye vinkler og perspektiver anskueliggøres. Det akademiske internship sker som en praktikperiode af i alt 9 arbejdsugers varighed i en konkret organisation og rummer følgende elementer: praktikkontrakt, praktikperiode og erfa-gruppe. Det akademiske internship kan afvikles efter 2. semester er afsluttet og finder normalt sted i perioden juli-januar for at sikre en samtidighed mellem ophold og akademisk refleksion

Det er en forudsætning, at 2. semester er afsluttet, samt at opholdet er godkendt af den fagsansvarlige inden det akademiske internship påbegyndes.

Undervisningsformer
Fagets omfang på 15 ECTS svarer til 413 SAT. Heraf går ca. 60 timer til udformning af synopsis samt 60 timer til eksamen og forberedelse. Altså er der ca. 293 timer til selve internship’et (inklusiv deltagelse i erfa-gruppe), hvilket svarer til 9 ugers fuldtid. Hvordan internship-timerne præcist afvikles aftales med virksomheden/​organisationen.
Yderligere oplysninger

Den studerende kan frit vælge mellem Akademisk Internship eller 15 ECTS valgfag

Foreløbig litteratur

Donald Schön: ”Den reflekterende praktiker”, Forlaget KLIM samt Krantz & Maltz: ”A framework for consulting to organizational role" (kan downloades på følgende site: http://triadllc.com/pdf/ConsultingPsyc-Role.pdf.

Sidst opdateret den 14-04-2015