English   Danish

2016/2017  BA-BEOKO1027U  Business English

English Title
Business English

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
 • Christine Lenstrup - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Undervisningssprog: Dansk og engelsk
Primære fagområder
 • Sprog/Language
Sidst opdateret den 16-08-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • varetage selvstændig tekstproduktion på engelsk i praksisnære situationer inden for genrer, der hyppigt forekommer i virksomheder og organisationer
 • oversætte tekster til engelsk inden for relevante genrer
 • tilpasse tekster til de sproglige, stilistiske og formelle konventioner, der gælder for genren, samt til målgruppe, kommunikationssituation og tekstens formål
 • bruge relevant fagterminologi korrekt
 • udtrykke sig på et idiomatisk, flydende og korrekt engelsk
 • redegøre for valg, der er truffet ifm. udarbejdelsen af teksten
Prøve/delprøver
Business English:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 2 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den 24-timers individuelle skriftlige caseopgave(hjemmeopgave) er bestående af:

a) enten 1) eller 2) - afgøres ved lodtrækning, som offentliggøres senest 5 dage inden prøven
   1) selvstændig udarbejdelse af tekst på engelsk inden for de gennemgåede genrer
   2) oversættelse af dansk tekst til engelsk

b) redegørelse på engelsk for valg i forbindelse med udarbejdelsen af a).

Omfang på opgaveløsning:
a) Max. 1 normalside
b) Max. 1 normalside

Prøvesprog: Dansk og engelsk

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Som en forudsætning for at opnå læringsmålene skal den studerende

 • tilegne sig grundlæggende viden om fagsproglige tekster
 • tilegne sig grundlæggende indsigt i oversættelsesteori
 • udbygge sin viden om forskellige virksomhedstyper og virksomheders ageren på markedet
 • arbejde med målgruppe, interkulturalitet og teksters formål
 • træne kritisk brug af relevante hjælpemidler

Der bygges ligeledes videre på den viden om genre, der er erhvervet i kurset Text and text production.

Undervisningsformer
Undervisningsformerne på kurset består af en blanding af holdtimer, workshops og individuel eller gruppevis løsning af caseopgaver, der baseres på erhvervsrettede, praksisnære problemstillinger. Opgaverne indeholder elementer af refleksion over sproglige og kommunikative valg, valg i forbindelse med informationssøgning og praktisk sprogproduktion.

Herudover indgår der individuelle, skriftlige hjemmeopgaver i kurset.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 20 timer
Forberedelse 62 timer
Hjemmeopgaver 30 timer
Selvstendig tilegnelse af fagligt stof 45 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 50 timer
Foreløbig litteratur

Compendium Business English 2014 (forthcoming)
baseret på uddrag af fx:
 
Aggerholm, Helle Kryger  et al.(2009) Intern Kommunikation Under Forandring. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 
Morrison, Janet (2011). The International Business Environment, 3rd ed. New York: Palgrave
Macmillan
Askehave & Norlyk (eds). Meaning and messages. Intercultural business communication.
Århus: Academia
Ditlevsen, Marianne Grove (2007). Sprog på arbejde – Kommunikation i faglige tekster.
Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur
Varner, Iris & Linda Beamer (2005) Intercultural communication in the Global Workplace. Boston:MacGraw-Hill


Herudover arbejdes med:
Hjulmand, Lise-Lotte & Helge Schwarz: A Concise Contrastive Grammar of English
 

Sidst opdateret den 16-08-2016