English   Danish

2016/2017  BA-BEUBV1601U  Europæisering og regional- og lokal erhvervsudvikling

English Title
Europeanisation and regional- and local business development

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 40
Max. antal deltagere 100
Studienævn
Studienævnet for BA i europæisk business
Kursusansvarlig
  • Jeppe Juul Petersen - Department of Management, Society and Communication (MSC)
  • Michael Herslund - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Hovedunderviser er: Jeppe Juul Petersen.
Kurset vil løbe over 12 uger af 2 ugentlige konfrontationstimer.
Primære fagområder
  • Interkulturelle studier/Intercultural studies
  • International politisk økonomi/International political economy
  • Politisk ledelse og offentlig forvaltning/Political leadership and public management
Sidst opdateret den 28-06-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Demonstrere forståelse for forskellige nationale udviklingsforløb i EU’s nye medlemsstater, derunder hvilken indvirkning tidligere politiske, sociale og kulturelle forhold har for den regionale og lokale udvikling.
  • Analysere hvordan regionale og lokale styringsnetværk (good governance) grundlæggende set er skabt ud fra individuelle såvel som kollektive handlingsformer formet ud fra værdier, identiteter, vidensformer og indlejrede regler.
  • Foretage casebaserede studier af de institutionelle betingelsers betydning for erhvervsøkonomi, herunder policy formulering og foranstaltninger, der kan fremme udviklingen på regional og lokalt niveau
  • Fremlægge et selvvalgt problemområde af samfundsudvikling samt redegøre for mulige løsningsmetoder for problemet.
Prøve/delprøver
EU's udvidelse og regional- og lokal erhvervsudvikling:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår og Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Skriftlig prøve vil ske på basis af en casebesvarelse udarbejdet som en hjemmeopgave af den studerende. 

Max. 10 normalsider for udarbejdelse af en selvvalgt problemstilling. 

Hver studerende har ret til 1 times vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af casebesvarelsen af den selvvalgte problemstilling. Aftales individuelt med underviseren.

Opgaven skal illustrere at den studerende selvstændigt formår, at analysere en selvvalgt problemstilling inden for fagets genstandsfelt.

 

Bedømmelsen sker efter 7-trinsskalaen.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

 

Kurset skal skabe forståelse for forskellige udviklingsforløb i de nyere EU medlemslande, herunder hvilken indvirkning tidligere politiske, sociale og kulturelle forhold har for den regionale og lokale samfundsudvikling.

 

Kurset vil forløbe med kortere forelæsninger, men vil i videst muligt omfang tilstræbe at involvere de studerende aktivt, bl.a. gennem udarbejdelse af mundtlige gruppeoplæg baseret på identifikation af problemidentifikation. 

 

Afslutningsvis udarbejder de studerende en problemorienteret hjemmeopgave med henblik på at besvare en selvvalgt case. Opgaven skal inddrage pensum og empiri relateret til kursets genstandsfelt. Hjemmeopgaven sker på baggrund af selvvalgt case.

 

Det vil blive gennemgået på kurset, hvilke kriterier, en opgave skal opfylde, og hvordan det skal opbygges, herunder hvilke kriterier, det bedømmes på.

 

Det er en forudsætning, at kursisterne deltager aktivt i diskussionerne under gennemgangen af tekster og fremlæggelsen af medkursisternes identificerede problemstillinger.

Undervisningsformer
Undervisningen foregår med udgangspunkt i kortere forelæsninger med henblik på at skabe fælles referencegrundlag. Kursisterne forventes at deltage aktivt i diskussionerne i forbindelse med deres egen og medkursisters fremlæggelse.

Undervisningen fokuserer på case-baserede studier. De studerende skal præsentere selvvalgte problematikker inden for relevante fagområder med efterfølgende paneldebat.
Studenterarbejdstimer
Forelæsning og undervisning 70 timer
Studenterfremlæggelse 85 timer
Casebesvarelse af selvvalgt problemstilling 52 timer
Foreløbig litteratur

Til gennemførelse af kurset foreslås foreløbigt følgende litteratur:
Bøger:

Petersen, J.J. et. al. 2015. Centrum og periferi: to slags mesterfortællinger, in Baron, Irene, Michael Herslund & Carsten Humlebæk, ed., Europæiske fællesskaber? Identiteter, fortællinger og konflikter i Europa. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Wallace, H. (eds.) (2010): Policy-Making in the European Union (New European Union)

Sucháček, J., J.J.Petersen (eds.)(2010): Developments in Minor Cities: Institutions Matter VŠB , Technical University Of Ostrava

Sucháček, J. (2012): Essays on Euronity - On the Need to Revitalise Europe, LAP Lampert Academic Publishing

 

Drobniak, Adam. et. al. (2012) (eds): New Processes in Old Industrial Regions, LAP Lampert Academic Publishing  

 

Drulák, P (2001): National and European Identities in EU Enlargement, Institute of International Relations, Prague

Bogason, P (2000): Public Policy And Local Governance, Institutions in Postmodern Society, Edward Elgar Publishing Limited

 

Dinan, D. (2010): Ever Closer Union: An Introduction to European Integration

 

EU dokumenter om udvidelsen og partnerskabsaftaler fra EU Kommissionens hjemmeside

Artikler:

Petersen, J. J. (2008): Industrial Strongholds in EU. In: Současná Evropa a Česká republika. Prague: Centrum evropských studií, Vol. 1

Petersen, J. J. (2008) Enlargement, hospitality and transformative powers - The Cases of Moldova and UkraineIn: Kakanien Revisited, Vienna, Available: Http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/JPETERSEN1.pdf

Sidst opdateret den 28-06-2016