English   Danish

2016/2017  BA-BJURO1358U  Finansiering

English Title
Corporate Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Bjarne Florentsen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 29-06-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Identificere, forklare og klassificere grundlæggende begreber, modeller og metoder (”fundamentals”) i finansiel teori om husholdninger, om finansielle markeder med tilhørende instrumenter, om virksomheder og om disses sammenhæng.
 • Beregne, fortolke og sammenligne finansielle priser, afkast, afkastkrav og nøgletal.
 • Analysere givne finansielle beslutningsproblemer, opstille konkrete løsningsforslag samt reflektere herover.
 • Vurdere cases og udsagn med en finansieringsteoretisk indgangsvinkel.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Mikroøkonomi svarende til faget Mikroøkonomi på HA(jur.).
Viden om det danske skattesystem svarende til beregning af årets indkomstskat i 2016 ved varierende personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst for en lønmodtager og en folkepensionist i en given kommune.
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Finansiering, delprøve 1:
Delprøvens vægt30%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Omfang af skriftligt produktMax. 10 sider
OpgavetypeOpgavebesvarelse
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeForår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om, at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen består af 2 dele:
Delprøve 1 er en skriftlig hjemmeopgave, som vægter 30%.
Delprøve 2 er en 2 timers skriftlig stedprøve, som vægter 70%.
Hver delprøve skal bestås med minimum 00, og en delprøve kan ikke tages om, hvis den samlede karakter er 02 eller derover.

Finansiering, delprøve 2:
Delprøvens vægt70%
PrøveformSkriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
OpgavetypeCasebesvarelse
Varighed2 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeForår
Hjælpemidler der må medbringesMed visse hjælpemidler, se nedenfor:
 • Skriftlig stedprøve på CBS' computere
 • Skriftlig stedprøve med pen og papir
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter i papirformat
 • Adgang til personlig drev (S-drev) på CBS' netværk
 • USB stik til upload af egne noter før eksamen
 • Lommeregner efter eget valg
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen består af 2 dele:
Delprøve 1 er en skriftlig hjemmeopgave, som vægter 30%.
Delprøve 2 er en 2 timers skriftlig stedprøve, som vægter 70%.
Hver delprøve skal bestås med minimum 00, og en delprøve kan ikke tages om, hvis den samlede karakter er 02 eller derover.

 

Præciseringer om delprøve 2:

 

Eksamensbesvarelsen kan udarbejdes i hånden og/eller på CBS-PC, dvs. det er muligt at udarbejde dele af besvarelsen via CBS-PC og andre dele i hånden.

 

Alle typer af lommeregnere (hertil regnes ikke PCere) er tilladt. Eksaminandens tilladte elektroniske hjælpemidler må ikke anvendes til at kommunikere med andre eksaminander eller andre personer.

 

Se endvidere http://sar.cbs.dk/content/download/508/2335/version/10/file/BK+Eksamen+og+censur+2-00.pdf

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget omhandler de centrale principper i finansiel teori. Særlig fokus har værdiansættelse af betalingsstrømme, investeringsplanlægning, porteføljeteori, kapitalstruktur og udbyttepolitik. Danske institutionelle aspekter med relevans for finansiel beslutningstagning inddrages.

Faget giver faglig baggrund i Finansiering såvel for en erhvervsmæssig karriere direkte efter opnåelse af bachelorgraden som for en kandidatoverbygning med specialisering i Finansiering.

 

Undervisningsformer
Den pædagogiske form er en kombination af forelæsninger, øvelser og en midtvejsopgave. Øvelserne forudsætter en selvstændig indsats med udgangspunkt i forelæsningerne og med udfordringer af en kompleksitet svarende til den afsluttende 2-timers prøve. Hjemmeopgaven giver mulighed for niveaumæssig feed-back som en integreret del af forløbet.

Det forventes, at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis (ret til ændringer forbeholdes):
Studenterarbejdstimer
Forelæsning 50 timer
Øvelser 18 timer
Forberedelse 112 timer
Eksamensforberedelse 26 timer
Foreløbig litteratur


Florentsen, Bjarne (ed.): Artikelsamling til Finansiering, Institut for Finansiering, 2017.

 

Florentsen, Bjarne, m.fl.: Hjemmeopgave og Øvelser, Institut for Finansiering, 2017 (tilgængelig via CBS Learn).

 

Hillier, David, Iain Clacher, Stephen Ross, Randolph Westerfield og Bradford Jordan: ”Fundamentals of Corporate Finance”, Second European Edition, McGraw-Hill, 2014 (ISBN-10 007149777, ISBN-13 9780077149772).

 

Ross, Stephen A., R. W. Westerfield og B. D. Jordan: ”Corporate Finance Fundamentals”, kapitel 2 og 3 (tilgængelig via CBS Learn), 8th edition, McGraw-Hill, 2008 (ISBN 978-0-07-128563-6)

Version 1 offentliggøres på Learn i uge 3.

Sidst opdateret den 29-06-2016