English   Danish

2016/2017  BA-BJURO1421U  Kreditret

English Title
Finance Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk udbudt som valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Fjerde quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Patrik Lindskoug - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 29-06-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Med udgangspunkt i den eller de relevante retskilder at identificere og systematisere de forskellige kreditretlige problemstillinger og give løsningsforslag til løsning af disse med udgangspunkt i den retsdogmatiske metode.
Prøve/delprøver
Kreditret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kreditretten bygger forudsætningsvis på den undervisning, der er givet i de formueretlige discipliner på 1. år. I kreditret fokuseres der på følgende elementer:
• Kreditaftaler, sondringer mellem erhverv og privat
• Gældsbreve og andre kreditretlige dokumenter
• Tinglig sikkerhed
• Factoring
• Virksomhedspant og fordringspant
• Byggelån og byggelånstransporter
• Kaution og støtteerklæringer
• Modregning
• Nødlidende kreditforhold (rekonstruktion, konkurs og gældssanering)

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis (ret til ændringer forbeholdes):
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 14 timer
Øvelser 18 timer
Workshops 12 timer
Forberedelse 137 timer
Eksamensforberedelse 25 timer
Foreløbig litteratur

Pensum fastsættes nærmere, se lektionsplanen på Learn.

Sidst opdateret den 29-06-2016