English   Danish

2016/2017  BA-BJURO1505U  Forvaltningsret

English Title
Administrative Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Christina D. Tvarnø - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 29-06-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Demonstrere kendskab til de forvaltningsretlige og statsforfatningsretlige regelsæt samt deres opbygning og funktion, herunder navnlig i forhold til erhvervslivet.
  • Identificere relevante forvaltningsretlige og statsforfatningsretlige problemer på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse.
  • Analysere forvaltningsretlige og statsforfatningsretlige problemstillinger af særlig betydning for erhvervslivets forhold
  • Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter og løsningsmuligheder.
  • Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger
Prøve/delprøver
Forvaltningsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 2 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang:
  • Alle ordbøger
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets mål er skabe dels en teoretisk forståelse, et overblik over og viden om forvaltningsretlige regler og principper samt om statsforfatningsretlige regler og grundbegreber, dels færdigheder med hensyn til at anvende denne teoretiske indsigt til at kvalificere, analysere, vurdere og løse konkrete forvaltningsretlige og statsforvaltningsretlige problemstillinger.

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis (ret til ændringer forbeholdes):
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 44 timer
Forberedelse 112 timer
Løbende opgaver og fremlæggelser 25 timer
Eksamensforberedelse 25 timer
Foreløbig litteratur

Pensum er vejledende og opdateres ved nye udgaver. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.

Sten Bønsing: Almindelig Forvaltningsret, 3. udg. (DJØF’s Forlag 2013)

Jens Peter Christensen mfl.: Dansk Statsret, 2. udgave, (DJØF’s forlag 2016), kap. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 15, 18 og 19

Sidst opdateret den 29-06-2016