English   Danish

2016/2017  BA-BJURO1508U  International formueret

English Title
International Law of Property

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 4 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Fjerde quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Peter Arnt Nielsen - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 29-06-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Redegøre for de i fagets pensum beskrevne regelsæt samt deres opbygning og funktion
 • Redegøre for virksomheders retsstilling på grundlag af de i fagets pensum beskrevne regelsæt
 • Identificere relevante formueretlige og internationalt formueretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
 • Placere konkrete problemstillinger i national og international fomrueretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse
 • Analysere nationale og internationale formueretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter og løsningsmuligheder
 • Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og foretage fagligt begrundede valg for løsningen
 • Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
BA-BJURO1507U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Den stadig stigende internationalisering af den grænseoverskridende handel med varer og tjenesteydelser nødvendiggør kendskab til international formueret, dvs. de internationale regler, som har størst betydning for eksport- og importsektorerne. Der fokuseres på international kontraktsret, international civilproces og international handelsvoldgift. Reglerne er navnlig fastsat af EU og FN’s Kommission for International Handelsret. Mens FN-reglerne har vundet global udbredelse, gælder EU-reglerne for EU-staterne.

Fagets centrale emne er den internationale omsætning af varer og tjenesteydelser. Hovedvægten lægges på de problemer, som møder den erhvervsdrivende, der agerer på det internationale marked som sælger, køber eller formidler.
Følgende emner behandles:

 • International kontraktsret, dvs. lovvalget for løsørekontrakter og andre kontrakter,
 • International civilproces, dvs. domstolenes internationale kompetence og anerkendelse og fuldbyrdelse af domme, og
 • International handelsvoldgift, dvs. FN’s modellov om voldgift samt New York-konventionen om anerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftskendelser.
Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 110 arbejdstimer på følgende vis (ret til ændringer forbeholdes):
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 27 timer
Øvelser 6 timer
Forberedelse 62 timer
Eksamensforberedelse 15 timer
Foreløbig litteratur

Peter Arnt Nielsen, International handelsret, 3. udg. 2015

Peter Arnt Nielsen, International handelsret – Tekster, 3. udg. 2015

Peter Arnt Nielsen, International handelsret – Studiehæfte, 3. udg. 2015

Sidst opdateret den 29-06-2016