English   Danish

2016/2017  DIP-DORGV1016U  Organisationsforandring og innovation

English Title
Organisationsforandring og innovation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
  • Per Darmer - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 08-04-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: • Den studerende skal kunne redegøre for udvalgte teorier indenfor fagområdet.
• Den studerende skal kunne diskutere handlemuligheder på et mikroniveau (hvor individuel agens er i forgrunden) fra et organisationsudviklings- og innovationsperspektiv.
• Den studerende skal kunne designe og iværksætte en empirisk undersøgelse af et konkret organisatorisk problem af relevans for organisationsudvikling og innovation
• Den studerende skal kunne analysere det valgte problem med hjælp av fagets teorier.
• Den studerende skal, som del af sin empiriske undersøgelse, kunne samarbejde med organisationens medlemmer med hensigt at påvirke det studerede fænomen.
• Kunne kritisk diskutere sin egen rolle i den empiriske undersøgelse og i samarbejdet med organisationen.
• Være i stand til kritisk og refleksivt at forholde sig til teorier og modeller, deres anvendelsesmuligheder og begrænsninger samt til den undersøgte praksis.
• Kunne formulere sig fagligt og sprogligt på en klar og konsistent måde
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det er en forudsætning for at kunne påbegynde 3. semester, at 1. og 2. semester er bestået.
Prøve/delprøver
Organisationsforandring og innovation:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Vinter, Uge 2
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen er en gruppeeksamen med mundtligt forsvar i grupper af max 5 studerende. Eksaminationen er 20. min pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse dog max 1. time pr. gruppe.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med specialiseringen

Denne specialisering af HD (O) sigter på at styrke den studerendes forståelse for, skabelse og forholde sig til relevansen og hensigtsmæssigheden af organisationsforandring og innovation i den konkrete organisation. Organisationsforandring og innovation er og omtales i stigende grad som et grundvilkår for organisationer, og gør det dermed til et centralt tema i moderne organisationer, som alle i moderne organisationer må og skal forholde sig til. Det er således studerende med en interesse for at være forandringsagenter og kunne relatere og forholde sig til organisationsforandring, som denne specialisering henvender sig til. Specialiseringens relevans er dog uomtvistelig, fordi moderne organisationer er dynamiske og dermed kontinuerligt er i forandring. Det siges jo populært, at det eneste stabile er forandring. På den baggrund fokuserer specialiseringen på, hvordan man i moderne organisationer kan forholde sig til forandringstiltag og ledelsesværktøjer på en relevant, kritisk og hensigtsmæssig måde, der gør den studerende i stand til både at udfordre den eksisterende praksis i organisationer og forholde sig til organisationsforandring og innovation på en kritisk og reflekteret måde, så sådanne tiltag foretages, når det er relevant og nødvendigt samt foretages på en hensigtsmæssig måde for den konkrete organisation. Dette er ikke mindst relevant, fordi multiple forandrings- og innovationsprojekter ofte sker simultant (og mere eller mindre koordineret) i moderne organisationer.

 

Hvad er centrale temaer på specialiseringen?

De centrale temaer er organisationsforandring og innovation, som belyses på forskel vis og fra forskellige vinkler og perspektiver for at understrege, at organisationsforandring og innovation har mange udformninger og hensigter. Denne mangfoldighed har betydning for, hvordan man forholder sig til og griber organisationsforandring og innovation an. Ligesom det nødvendiggør, at man kritisk og refleksiv forholder sig til forskellige forandringstiltag og ledelsesværktøjer for at forholde sig til deres relevans i den konkrete organisation på det konkrete tidspunkt. Det er således ikke pr. automatik alt nyt og al organisationsforandring og innovation, som er et gode for organisationen, og specialiseringen skal hjælpe med at gøre den studerende bedre i stand til at vurdere, hvad der er relevant og hvornår.

Når moderne organisationer er dynamiske, så bliver det også relevant at diskutere forskellen mellem organisationsudvikling og organisationsforandring, hvor det sidste peger mod planlagt forandring; mens det første i højere grad taler om en almindelig udvikling. Dette er relevant, fordi planlagt organisationsforandring er mere komplekst i moderne organisationer, fordi de organisatoriske effekter og sammenhænge kompliceres af, at der sker mange ting samtidig. Det betyder med andre ord, at ledere og medarbejdere i moderne organisationer ikke kan undgå at forholde sig til organisationsforandring, men det bliver mere komplekst at foretage og styre organisationsforandring og ionnovation i moderne organisationer.

Specialisering anlægger også et organisationsforandrings- og innovationsperspektiv på nogle af de teorier og modeller, som er præsenteret på de tidligere moduller for at vise, hvordan disse teorier og modeller kan anskues og eventeult anvendes i et organisationsforandrings- og innovationsperspektiv, eller hvordan teorierne eller modellerne er organisationsforandring eller innovation i forhold til den organisatoriske praksis.

Undervisningsformer
Undervisningen er baseret på dialogforelæsninger og case-diskussioner, hvor de anvendte teoretiske tilgange eksemplificeres gennem anvendelse af illustrative cases, rollespil eller simuleringer samt præsentation/​diskussion af konkrete problemstillinger fra deltagernes og eventuelle gæsters virksomheder. Mini-projektarbejdet organiseres som et action-learning projekt.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 4 x 11,25 timer 45 timer
Action Learning forelæsninger 3 x 3 timer 9 timer
Forberedelse, vejledning, udarbejdelse af miniprojekt og eksamen 246 timer
Yderligere oplysninger

Undervisning

  • 26./27. august 2016
  • 23./24. september 2016
  • 28./29. oktober 2016
  • 25./26. november 2016

 

Se præsentationsvideo af specialiseringen her.

 

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo@cbs.dk

 

Holdstørrelse:
Der er plads til max 50 på dette hold. Hvis der er for mange tilmeldinger, prioriteres de studerende på HD i Organisation og ledelse først.

Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:

  • Bjerring og Lindén (2008): Anerkendende procesøvelser, Dansk Psykologisk Forlag. ISBN 9788777065460
  • Kompendium: Organisationsforandring og innovation, efterår 2015
  • Artikler som bliver publiceret på LEARN
Sidst opdateret den 08-04-2016