English   Danish

2016/2017  KAN-CCMAV1012U  Transfer Pricing i Multinationale Koncerner

English Title
Transfer Pricing in Multinational Enterprises

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 75
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Christian Plesner Rossing - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Medunderviser: Peder Reuther.
Primære fagområder
  • Driftsøkonomi/Managerial economics
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
  • Skatteret/Tax law
Sidst opdateret den 08-03-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Fagets målsætning er at de studerende:
  • Gøres i stand til at løse praktiske transfer pricing-problemer med udgangspunkt i en teoretisk referenceramme, nærmere bestemt OECD's Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations.
Prøve/delprøver
Transfer Pricing i Multinationale Koncerner:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Multiple choice
Varighed 2 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler:
  • Skriftlig stedprøve på CBS' computere
  • Lommeregner efter eget valg
  • Alle ordbøger
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
I tilfælde af få studerende laves prøven som en mundtlig prøve 20 minutter uden hjælpemidler.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

De fleste medarbejdere i mellemstore eller større virksomheder med ansvar for økonomistyring og finansiel rapportering konfronteres før eller siden med transfer pricing. Mere end 60% af verdenshandlen finder sted mellem koncernforbundne parter og der har i de seneste år været et stærkt stigende fokus på området fra virksomhederne, fra skattemyndighederne og fra internationale institutioner som f.eks. EU og OECD.

 

Målet er at gøre de studerende i stand til at løse praktiske transfer pricing-problemer med udgangspunkt i en teoretisk referenceramme. Gennem en anvendelsesorienteret behandling af de mest centrale problemstillinger, sættes de studerende i stand til at håndtere de udfordringer, alle mellemstore og større virksomheder med internationale aktiviteter stilles overfor i forbindelse med koncerninterne transaktioner.

 

De studerende introduceres for internationalt anerkendte begreber, metodikker og værktøjer, og for, hvordan transfer pricing-opgaven håndteres i praksis i forskellige organisationer og virksomhedstyper.

Det bemærkes i den forbindelse at faget introducerer prisfastsættelse af mere komplekse koncern-interne transaktioner end det er tilfældet på CBS' diplom- og bacheloruddannelser.

 

Transfer pricing er i udpræget grad multidiciplinært, og involverer økonomistyring, risikostyring, værdikædeanalyse, international skatteret og CSR i en spændende blanding.

Undervisningsformer
Forelæsninger med øvelser, herunder cases udviklet specifikt til faget..
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse 120 timer
Eksamen 56 timer
Foreløbig litteratur

OECD's Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations

Sidst opdateret den 08-03-2016