English   Danish

2016/2017  KAN-CJURV7070U  EU Udbudsret

English Title
EU Public Procurement Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Christina D. Tvarnø - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Globalisering og international virksomhed/Globalization and international business
  • Politisk ledelse og offentlig forvaltning/Political leadership and public management
Sidst opdateret den 18-03-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Det er fagets formål at kvalificere de studerende på teoretisk niveau, til i praksis at kunne bidrage til og deltage i offentlige indkøbs procedurer som ordregiver eller på tilbudsgiversiden, med særlige kompetencer indenfor EU udbudsretten.
  • Redegøre for ordregiveres og virksomheders retsstilling på grundlag af de i fagets pensum beskrevne regelsæt, herunder identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog.
  • Identificere relevante retlige problemer og argumenter ud fra et komplekst materiale i konkrete eksempler.
  • Placere konkrete problemstillinger i retlige sammenhæng på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger
  • Analysere retlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter og løsningsmuligheder.
  • Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde
  • Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og foretage fagligt begrundede valg af løsninger.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget forudsætter kendskab til jura svarende til HA(jur.).
Prøve/delprøver
EU udbudsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget fokuserer på EU udbudsret. EUF-Traktatens almindelige regler om fri bevægelighed gælder som udgangspunkt for alle offentlige kontrakter. Derudover findes direktiver om visse større kontrakter.Der blev i 2014 vedtage nye udbudsdirektiver i EU med implementeirngsfrist i foråret 2016. I Danmark blev der i december 2015 vedtaget en udbudslov, der implementerer det almindelige udbudsdirektiv - loven trådte i kraft 1. januar 2016. Dette er en ny implementeringsform i Danmark, der tidligere har implementeret på en måde, så selve dirketivteksterne gjaldt. Desuden findes der en omfattende praksis fra EU Domstolen, som er en central del af retsgrundlaget på udbudsrettens område - følgeligt er der i faget stort fokus på læsning og analyse af domme. 
 

Undervisningsformer
Fagets pædagogik og undervisningsformer omfatter dialogforelæsninger, cases og studenteroplæg.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger 28 timer
Forberedelse til undervisningen 130 timer
Fremlæggelser 10 timer
Eksamensforberedelse 57 timer
Foreløbig litteratur

Grith Skovgaard Ølykke og Ruth Nielsen: Udbud af offentlige kontrakter, 5. reviderede udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, forventes udgivet i september 2015, diverse domme og enkelte artikler fra akademiske tidsskrifter eller fra bøger.

Sidst opdateret den 18-03-2016