English   Danish

2016/2017  KAN-CMLMV1634U  Ledelses- og medarbejderkommunikation

English Title
Management and Employee Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 30
Max. antal deltagere 80
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
 • Leif Pjetursson - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Underviser: Leif Pjetursson og Inge W. Faarborg
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 23-08-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Den studerende skal kunne anvende viden om ledelses-, kommunikationsteorier og metoder analytisk i forbindelse med eksamensopgavens problemstillinger
 • Den studerende skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige paradigmiske teorier og metoder og påpege hvilke konsekvenser de har undersøgelses- og anvendelsesmæssigt
 • Den studerende skal besvare eksamensopgaven inden for rammerne af den akademiske projektorienterede arbejdsmodel: Baggrund, problemstilling, empiri- og teorivalg, analyse, konklusion og perspektivering. Der lægges stor vægt på, at man har gennemført en analyse, inden man fremkommer med løsningsforslag
Forudsætninger for at deltage i kurset
Noget kendskab til organisation og kommunikation.
Prøve/delprøver
Ledelses- og medarbejderkommunikation:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

På kurset introduceres de studerende for videnskabsteoretiske hovedparadigmer,

som har stor indflydelse på moderne ledelseskommunikation og samtidig afspejler den samfundsmæssige udvikling gennem godt 100 år. Centralt står klassisk ledelse- og organisationsteori overfor konstruktionismen, herunder systemisk og narrativ teori.

 

De studerende arbejder med en række centrale emner inden for ledelses- og medarbejderkommunikation:

 • Udvikling af den moderne organisation - og behovet for nye kommunikative kompetencer
 • Udvikling af ledelsesbegrebet og lederroller, herunder kommunikation og den daglige drift
 • Kommunikation og ledelse af forandringer (visioner, strategier, værdier, projekter mv.) 
 • Dialogisk personaleledelse (coaching, MUS, feed-back, teamledelse, mv).

 

De studerende skal opnå indsigt i udviklingen af vidensamfundet og herunder de ændringer, der er sket strukturelt, økonomisk, ledelses- og styringsmæssigt i danske og multinationale virksomheder. I tilknytning hertil opnås kompetence i at analysere de kommunikationsmæssige afsmitninger, som hele udviklingen har medført, på leder-medarbejderrelationen.

 

De studerende skal i forløbet træne kompetencer i at identificere og analysere centrale ledelsesmæssige og kommunikative problemstillinger, som virksomheder og deres medarbejdere befinder sig i. I den forbindelse skal de studerende pege på mulige teorifragmenter, der kan bruges til at analysere de valgte problemstillinger, konkludere og afslutningvis anbefale mulige tiltag for at styrke kommunikationen i organisationen.

 

Undervisningsformer
Undervisningen veksler mellem læreroplæg, gruppe- og plenumdialoger samt øvelser.

Den studerende skal være parat til på en velforberedt og engageret måde at indgå i dialogisk gruppearbejde omkring småcases fra virksomheder. Det kræver også villighed til at dele erfaringer fra eget arbejdsliv (som er eksempler på empiri). Det er et krav, at den studerende træner og lærer at forene teori og praksis.

Erhvervslivet efterspørger kompetencen til at omsætte teori til praksis.Sigtet med kurset er følgelig således ikke at anvende teorierne som en færdig "opskrift", men i højere grad, hvordan man kan anvende teorier i forhold til konkret empiri og i praksis.
Studenterarbejdstimer
12 gange 2 undervisningstimer 24 timer
Forberedelser og læsning 162 timer
Arbejde med øvecases 38 timer
Afsluttende eksamen 45 timer
Foreløbig litteratur

Litteraturliste:

Heidi Hansen: Kommunikation skaber din organisation, Hans Reitzels Forlag, 2011

Carsten Hornstrup et al.: Systemisk ledelse, Dansk Psykologisk Forlag, 2005

Leif Pjetursson, Når ledelse er kommunikation, Lindhardt og Ringhof Business 2011

 

Desuden anvendes andre relevante tekster, som løbende lægges på holdsiden.

 

Sidst opdateret den 23-08-2016