English   Danish

2017/2018  BA-BEUBO1014U  Videndeling og projektkoordination

English Title
Knowledge Sharing and Project Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i europæisk business
Kursusansvarlig
 • Marie Louise Mors - SI
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
Sidst opdateret den 16-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Ved den individuelle skriftlige stedprøve skal den studerende:
 • Vise en grundig forståelse for fagets teorier.
 • Sammenligne og vurdere de forskellige teoriers baggrund og anvendelighed.
 • Give anvisninger til hvordan organisationer kan understøtte koordination gennem organisationskommunikation, projektkoordination og videndeling.
 • Anvende de forskellige teorier til at diagnosticere praktiske udfordringer ved koordination af aktiviteter i organisationer.
Prøve/delprøver
Videndeling og projektkoordination:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Multiple choice
Varighed 2 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Bemærk dog at ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player), og den studerende må medbringe simple skrive- og tegneredskaber (ikke-digitale). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I organisationer opdeles arbejdsopgaver i bl.a. projekter og individuelle arbejdsopgaver. Denne opdeling kræver dog koordination, således at de enkelte indsatser samlet set bidrager til at løse organisationens opgaver. Koordination sker især gennem organisationskommunikation, projektkoordination og videndeling.
Formålet med faget er at give en grundlæggende forståelse for, hvilke udfordringer netop organisationskommunikation, projektkoorination og videndeling rummer, hvorledes disse problemer kan reduceres, og hvordan videndeling og projektkoordination kan praktiseres.  
Det problematiske ved videndeling er bl.a., at individer ikke altid ønsker at dele viden, og at individer ikke altid har mulighed for at dele viden. Mange ved måske heller ikke, at den viden, de besidder, er nødvendig at dele med andre. Derudover kan det, der deles – altså viden - ofte antage forskellige former, som kan gøre det mere eller mindre umuligt at dele. Eksempelvis tales der om den tavse viden, som åbenbart er afgørende for organisationers overlevelsesevne, men som til gengæld er noget mere problematisk at dele end den mere synlige og nedskrevne form for viden. Problemerne ved videndeling og projektkoordination tematiseres i forhold til individer, strukturer og viden, og sammen med en introduktion til begrebet videndeling og en analyse og diskussion af hvordan videndeling og projektkoordination kan praktiseres, udgør de fagets centrale temaer. Faget består således af fem dele:
 

 1. Introduktion: Hvad er videndeling og projektkoordination, og hvordan kan det betragtes i en organisatorisk sammenhæng?  
 2. Individer: Hvordan kan det være, at individer ikke altid deler viden – eller også deler de måske altid viden. I nogle sammenhænge er individer overbeviste om, at viden er magt, og at viden derfor ikke deles - andre perspektiver tillægger individer nærmest altruistiske motiver, og problemerne med videndeling reduceres dermed i nogen grad. Centrale begreber i denne del er magt, motivation, kultur, tillid, sociale relationer og altruisme.  
 3. Struktur: Hvilke rammer som eksempelvis den tid der stilles til rådighed, eller de fysiske rammer organisationen befinder sig i – er de bedste for videndeling, således at individet både har mulighed for at finde ud af, hvem der ved hvad og også har mulighed for at få fat i den værdifulde viden. Centrale begreber er netværk, kontorlandskaber, organisationskulturer, distancearbejde og tid.  
 4. Viden: Hvilken viden er det egentlig, som skal deles, og hvordan – samt hvor – identificeres denne viden? I forbindelse med videndeling tales der ofte om ”best practices” som den viden, der for alt i verden skal deles. Men videndeling handler også om at dele viden om kunder, viden om igangværende aktiviteter og viden om hvem, der ved hvad. Dette kompliceres så yderligere af, at viden kan have forskellige former som fx tavs viden eller eksplicit viden. Diskussionen af viden har dermed også indflydelse på hvordan der kan - eller skal - kommunikeres om koordination. Centrale begreber i denne del er ”best practices”, benchmarking, værdifuld viden og tavs viden.  
 5. Videndenling og projektkoordination i praksis. Hvordan sikrer organisationer at projekter og individers arbejdsindsats koordineres? Der præsenteres og diskuteres en række metoder som fx sociale medier, kontorlandskaber, møder, følordninger og central projektledelsesværktøjer.
Undervisningsformer
Faget gennemføres som fællesforelæsninger, samt opdeling på øvelseshold.
Feedback i undervisningen
De studerende har mulighed for løbende at få feedback på øvelsesholdene. Vi gennemgår mange øvelser med direkte relevans for den endelige eksamen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 36 timer
Forberedelse 172 timer
Eksamen 2 timer
Foreløbig litteratur

Grundbøger:
Cheeney, George, Lars Thøger Christensen, Theodore E. Zorn & Shiv Ganesh 2010: Organizational communication in an age of globalization. Issues, reflections, practices. Long Grove: Waveland Press, Inc.
Christensen, Peter Holdt 2010: Mere videndeling. København: Hans Reitzels Forlag.
 
Derudover følgende (foreløbige) artikler der elektronisk kan hentes via CBS Bibliotek:
 
Boh, Wai Fong 2007: Mechanisms for sharing knowledge in project-based organization. Information and Organization, vol. 17.
Borgatti, S. P. and Cross, R. 2003. A relational view of information seeking and learning in social networks. Management Science, 49: 432-445.
Cabrera, Á. og E.F. Cabrera 2002. Knowledge-sharing dilemmas. Organization Studies, 23 (5): 687-710.
Casciaro, T. and Lobo, M.S. 2005. Competent jerks, lovable fools, and the formation of social networks. Harvard Business Review, 6: 92-99.
Darr, E.D., Argote, L., and Epple, D. 1995. The acquisition, transfer, and depreciation of knowledge in service organizations: Productivity in franchises. Management Science, 41: 1750-1762.
Fayard, A-L. and Weeks, J. 2011. Who moved my cube? Harvard Business Review, 89: 102-110.
Gottschalg, O. og M. Zollo 2007. Interest alignment and competitive advantage. Academy of Management Review, 32 (2): 418-437.
Hatch, Mary Jo 1987. Physical barriers, task characteristics, and interaction activity in research and development firms. Administrative Science Quarterly, 32 (3): 387-399.
Heath, Chip & Staudenmayer, Nancy 2000. Coordination neglect: How lay theories of organizing complicate coordination in organizations. Research in Organizational Behaviour, vol. 22.
Menon, Tanya, Leigh Thompson & Hoon-Seok Choi 2006. Tainted knowledge vs. tempting knowledge: People avoid knowledge from internal rivals and seek knowledge from external rivals. Management Science, vol. 52 (8).
O’Leary, M.B., M. Mortensen og A.W. Woolley 2011. Multiple team membership: A theoretical model of its effects on productivity and learning for individuals and teams. Academy of Management Review, 36 (3): 461-478.
Ouchi, William G. 1980. Markets, bureaucracies, and clans. Administrative Science Quarterly, vol. 25.
Reagans, Ray and McEvily, Bill 2003. Network structure and knowledge transfer: The effects of cohesion and range. Administrative Science Quarterly, 48 (2): 240-267.

Sidst opdateret den 16-06-2017