English   Danish

2017/2018  BA-BEUSO1013U  Mundtlig præsentation og interaktion (spansk)

English Title
Oral Presentation and Interaction (Spanish)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i europæisk business
Kursusansvarlig
 • Fagansvarlig
  Henrik Høeg Muller - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
 • Interkulturelle studier/Intercultural studies
 • Kommunikation/Communication
 • Sprog/Language
Sidst opdateret den 29-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal kunne:
 • Tilpasse sit sprog til modtageren og kommunikationssituationen;
 • Formulere sig klart og præcist på spansk med anvendelse af relevant fagsprog under overholdelse af de sproglige normer;
 • Sikre intern sammenhæng i fremstillingen;
 • Indgå i en faglig dialog;
 • Agere og interagere kommunikativt og kulturelt adækvat i situationen.
Prøve/delprøver
Oral Presentation and Interaction (Spanish):
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Mundtlig præsentation og interaktion inden for rammerne af en kommunikationssituation på baggrund af en case (som udleveres 24 timer før eksamen).


Hjælpemidler til mundtlig eksamen: egne noter maks. 4 sider og case må medbringes.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen foregår primært på spansk. Udprøvningen kan foregå som en kombination af spansk og dansk.

Den studerende skal videreudvikle sine færdigheder i at kommunikere interkulturelt adækvat i en faglig kontekst. Den studerende skal altså arbejde med mundtlige kommunikationssituationer på spansk, som de typisk forekommer i en virksomheds- /organisationskontekst, f.eks. modtagelse af delegationer, mødedeltagelse, præsentation af virksomheden, præsentation af diverse tiltag, etc. Undervisningen baseres på konkrete cases, rollespil m.v.
 
Til løsning af casene m.v. skal den studerende trække på den faglige viden, som vedkommende forventes at have oparbejdet i de tidligere semestres undervisning. Derudover skal den studerende selv fremskaffe yderligere oplysninger, som situationen måtte kræve.

Undervisningsformer
Arbejdsformerne kan omfatte holdundervisning, mini-workshops, mundtlige og i mindre omfang skriftlige øvelser individuelt og gruppevis mv.
Feedback i undervisningen
Der gives løbende feedback på mundtlige såvel som skriftlige produkter i undervisningen
Studenterarbejdstimer
Undervisning 36 timer
Forberedelse/hjemmeopgaver 149 timer
Eksamen 25 timer
Foreløbig litteratur

Følger senest ved semesterstart

Sidst opdateret den 29-06-2017