English   Danish

2017/2018  BA-BHAAV1066U  International Marketing & Eksportmarkedsføring

English Title
International Marketing & Export Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 75
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Flemming Cumberland - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
 • Globalisering og international virksomhed/Globalization and international business
 • Markedsføring/Marketing
 • Strategi/Strategy
Sidst opdateret den 18-08-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler, opfylde følgende læringsmål:
 • Have et omfattende indblik i fagets teorier, modeller og værktøjer og kunne reflektere over disses anvendelsesmuligheder/-begrænsninger i den givne kontekst
 • Kunne dokumentere et anvendelsesorienteret overblik over fagets begrebsapparat og pensum med henblik på at kunne anvende dette i forhold til konkrete virksomheder på udvalgte internationale aftagermarkeder
 • Kunne stille sig kritisk over for den valgte virksomheds markedsmuligheder samt dens styrker/svagheder som beslutningsgrundlag for valg af dens fremtidige strategi
 • Kunne analysere og formidle løsningsforslag til givne internationale afsætningsøkonomiske beslutningsproblemer
 • Kunne vurdere om en løsning med givne forudsætninger er plausibel, herunder kunne foretage en vurdering af usikkerhed og risiko
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der lægges vægt på anvendelse af den akkumulerede kompetence indenfor HA-studiets fagdiscipliner (generel afsætningsøkonomi, organisation, økonomistyring og regnskabsforståelse samt for problemanalyse og metode) til belysningen af internationale marketingmæssige problemstillinger.
Prøve/delprøver
International Marketing og Eksportmarkedsføring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
Den studerende har adgang til
 • Adgang til CBSLearn
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets progression vil basere sig på grundlæggende analyser af de enkelte markeder, opbygning af overblik over det enkelte marked og dets konkurrencesituation, vurdering af mulige salgs- og afsætningskanaler samt konsekvenserne af evt. foreslåede tiltag/ændringer af markedsføringsstrategien for virksomhedens økonomi, afsætningsorganisation og lignende. Det internationale aspekt får derved betydning i forbindelse med koblingen mellem strategiske, taktiske og operationelle overvejelser.

Den studerende skal kunne identificere, forstå og tackle internationale marketingproblemer i praksis - under hensyntagen til de rammebetingelser, der møder den enkelte virksomhed på internationale aftagermarkeder samt kunne fremskaffe den nødvendige information og data om det fremmede marked.

Den enkelte virksomhed og dens placering i det internationale markedsmæssige billede sættes i fokus via inddragelse af en række centrale faglige temaområder:

- Internationalization

- Company Resources and Capabilities

- The International Environment

- The Market Selection Proces

- Market Entry Strategies

- Product- & Brand Strategies in International Marketing

- International Marketing Operations

Temarammen er således forholdsvis bred og vil tage udgangspunkt i en række forskellige tilgange til de internationale markeder således, at den studerende kan basere sin internationale marketingindsats på et fleksibelt grundlag og ikke med anvendelse af blot én eller kun få teorier eller løsningsforslag. Dette indebærer, at virksomheden aktivt forholder sig til hvilke markeder, der er attraktive og hvilke markeder, der ikke matcher virksomhedens overordnede strategi.

Undervisningsformer
Oversigtsforelæsninger i dialogform samt casegennemgange med henblik på forståelse, indlæring og anvendelse af teorier/modeller og begreber.
Vekselvirkningen mellem teoretiske indfaldsvinkler og praktiske anvendelser vil således være en bærende pædagogisk dimension i læreprocessen.
Feedback i undervisningen
Der gives såvel kollektiv feedback i undervisningsforløbet & omkring case øvelser samt mulighed for individuel feedback ved indsendte case besvarelser.

Studenterarbejdstimer
Forberedelse 120 timer
Undervisning 36 timer
Eksamen 50 timer
Yderligere oplysninger

Der kan skrive bachelorprojekt i faget

Foreløbig litteratur

Svend Hollensen: Global Marketing.

Pearson Education Limited, 7.edtion 2017. ISBN: 978-1-292-10011-1

 

Cumberland, Flemming & Wanding Dahl, Christian: Indtrængningsproblematikken  i et globalt perspektiv.

Samfundslitteratur, 2017. ISBN: 978-87-593-3066-1

 

Cumberland, Flemming & Wanding Dahl, Christian: Internationale virksomhedscases.

Samfundslitteratur, 2017. ISBN: 978-87-593-3065-4 

Sidst opdateret den 18-08-2017