English   Danish

2017/2018  BA-BINTO1051U  Virksomhedens Økonomiske Styring (3): Finansiering

English Title
Business Economics (3): Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Tamas Vamosi - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
 • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 19-09-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • beskrive og forklare fagets modeller, begreber, perspektiver og teorier,
 • anvende begreber, modeller, perspektiver og teorier på konkrete cases og eksempler m.h.p. at kunne identificere finansielle problemstillinger,
 • gennemføre analyser og fremkomme med principielle og/eller konkrete løsningsforslag,
 • angive, hvordan en given model eller et løsningsforslag på en problemstilling trækker på den præsenterede teori og med udgangspunkt heri kunne forholde sig til den(t) pågældende models og/eller løsningsforslags anvendelsesmæssige muligheder, begrænsninger og eventuelle dilemmaer.
Forudsætninger for at deltage i kurset
VØS (1) + (2) eller tilsvarende
Prøve/delprøver
Virksomhedens økonomiske styring (3): Finansiering:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår og Efterår
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til CBSLearn
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Hvis antallet af eksaminander tilsiger det, kan syge-/omprøven i stedet afholdes som en 20 min. individuel mundtlig prøve i pensum.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen er en skriftlig 4-timers individuel eksamen i pensum. Pensum inkluderer også de under øvelsesgangene gennemgåede cases og opgaver.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Hvor VØS(2) fokuserede på årsregnskabet har Virksomhedens Økonomiske Styring (3): Finansiering - fokus på virksomhedens balance. Virksomhedens balance og dens opdeling i aktiver og passiver giver anledning til en række styringsovervejelser. I dette fag lærer de studerende bl.a. at håndtere væsentlige investeringsovervejelser – herunder finansielle investeringer – knyttet til aktivsiden samt finansieringsovervejelser knyttet til passivsiden. Der vil i undervisningsforløbet blive lagt vægt på tillæring af beregningsmetoder herunder følsomheds- og usikkerhedsvurderinger samt på håndtering af disse. Faget er overvejende beslutningsorienteret, men den finansielle styringsdimension peger videre mod HA-IT-studiets 4. økonomistyringsfag; Virksomhedens Økonomiske Styring (4): Den Interne Økonomiske Organisering.

Undervisningsformer
Undervisningen bygger først og fremmest på forelæsninger og øvelser. Forelæsningerne vil dække de væsentligste emner i pensum og angive de principielle, teoretiske begreber og emneområder, hvorimod øvelsernes formål er at opøve færdighederne i konkret at anvende de gennemgåede og præsenterede emneområder og således perspektivere teorien. Det forventes, at de studerende deltager særdeles aktivt såvel ved forelæsninger som ved casegennemgange.


LEARN vil blive anvendt til distribution af dokumenter til og fra de studerende samt i mindre omfang som diskussionsfora.
Feedback i undervisningen
De studerende får en omfattende, individuel feedback løbende i undervisningsforløbet af forelæseren såvel under forelæsningerne - der foregår udtalt dialogbaseret - som under øvelsestimerne.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 30 timer
Forberedelse til forelæsninger 75 timer
Øvelser 16 timer
Forberedelse til øvelser 40 timer
Eksamensforberedelse 41 timer
Eksamen 4 timer
Total: 206 timer
Foreløbig litteratur

 

 • Hillier, Clacher, Ross, Westerfield & Jordan (2017); Fundamentals of Corporate Finance, 2nd. European Edition, McGraw Hill, ca. 680 sider.
 • Enkelte supplerende noter.

 

Hillier et. al-bogen skal købes af de studerende.

Sidst opdateret den 19-09-2017