English   Danish

2017/2018  BA-BINTO1063U  Virksomhedens økonomiske styring (1): Virksomhedens beslutningssituationer

English Title
Business Economics (1): Managerial Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Tamas Vamosi - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 15-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • beskrive og forklare fagets modeller, begreber, perspektiver og teorier
 • anvende begreber, modeller, perspektiver og teorier på konkrete cases og eksempler m.h.p. at kunne identificere erhvervsøkonomiske problemstillinger
 • gennemføre analyser og fremkomme med principielle og/eller konkrete løsningsforslag
 • angive, hvordan en given model eller et løsningsforslag på en problemstilling trækker på den præsenterede teori og med udgangspunkt heri kunne forholde sig til den(t) pågældende models og/eller løsningsforslags anvendelsesmæssige muligheder og begrænsninger
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Virksomhedens økonomiske styring (1):
Delprøvens vægt60%
PrøveformMundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Varighed20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
ForberedelseMed følgende forberedelsestid: 15 Minutter
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og bi-eksaminator
EksamensperiodeVinter og Vinter
HjælpemidlerMed visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Den studerende må medbringe følgende i forberedelseslokalet
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende må desuden medbringe simple skrive- og tegneredskaber (ikke-digitale). Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Virksomhedens økonomiske styring (1):
Delprøvens vægt40%
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed4 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og bi-eksaminator
EksamensperiodeVinter og Vinter
HjælpemidlerMed visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Udvidet IT-pakke
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Hvis antallet af eksaminander tilsiger det, kan syge-/omprøven i stedet afholdes som en 20 min. individuel mundtlig prøve i pensum.
Beskrivelse af eksamensforløbet

4 timers skriftlig stedprøve. I forbindelse med hjælpemidler, er den studerende selv ansvarlig for at lommeregneren virker.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette første økonomiske fag på HA(IT)-studiet skaber en forståelse for virksomhedens beslutningssituationer, samt for et erhvervsøkonomisk begrebsapparat til anvendelse i forbindelse med virksomheders beslutningstagen. Det erhvervsøkonomiske begrebsapparat der opbygges i løbet af faget, medvirker til dannelsen af en grundlæggende økonomisk forståelse for ideelle og rationelle informationsbehandlings- og beslutningsmetoder i virksomheder. Begrebsapparatet er overvejende opbygget af mikroøkonomiske, normative beslutningsmodeller baseret på nødvendige, simplificerende forudsætninger. Dette begrebsapparat føres videre i flere af de økonomiske fag på HA-IT-uddannelsen (VØS-fagene), idet der teoretisk elaboreres videre på grundlag heraf.

Undervisningsformer
Ud over forelæsningerne, der danner grundstammen i undervisningen, lægges der op til løsningen af et stort antal øvelsesopgaver. De studerende vil herigennem blive trænet i at analysere konkrete beslutningssituationer og anvende beregningsmodeller til løsning af disse. Samtidig trænes de studerendes evne til at vurdere teoriers forudsætninger og anvendelighed.

Brug af e-læring:
Under kurset vil LEARN blive anvendt til kommunikation til de studerende samt til distribution af undervisningsmateriale.
Feedback i undervisningen
De studerende får en omfattende, individuel feedback løbende i undervisningsforløbet af forelæseren og øvelseslærerne under øvelsestimerne.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 30 timer
Forberedelse til forelæsninger 30 timer
Øvelser 60 timer
Forberedelse til øvelser 60 timer
Eksamensforberedelse til de to delprøver 21 timer
Eksamen – 4 timers stedprøve 4 timer
Eksamen - mundtlig individuel 1 timer
Total 206 timer
Foreløbig litteratur

 • Salvatore, Dominick: Managerial Economics, 8. udg. McGraw Hill, ca. 500 sider
 • Havsteen, M. & Hedegaard, O.: Opgaver i Erhvervs-økonomi – med supplerende noter. Jurist- og Økonom-forbundets Forlag, ca. 200 sider
 • Div. supplerende noter og materialer. Trækkes fra LEARN, ca. 50 sider

              Sider i alt: ca. 750

 

De studerende skal anskaffe Salvatore- samt Havsteen & Hedegaard - bøgerne.

Sidst opdateret den 15-06-2017