English   Danish

2017/2018  BA-BKOMO1037U  Fagets videnskabsteori og metode

English Title
The Epistemologies of the Social Sciences

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Dorte Madsen - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
  • Kommunikation/Communication
  • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Sidst opdateret den 12-12-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • vise overblik over udvalgte videnskabsteorier og kunne forklare analytiske og metodiske konsekvenser af forskellige videnskabsteoretiske valg
  • kunne anvende forskellige videnskabsteoretiske tilgange på en konkret problemstilling inden for erhvervsøkonomi og kommunikation
  • kunne forklare, hvordan de respektive fagligheder spiller sammen og vurdere, hvordan den tværfaglige kombination af perspektiver bidrager til belysning af den valgte problemstilling
Prøve/delprøver
Fagets videnskabsteori og metode:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Studerende, som skriver alene, skriver max. 3 ns.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Studerende, der ikke har deltaget i udarbejdelse af synopsis på grund af sygdom, skal uploade en synopsis forud for den mundtlige syge-/omprøve. For studerende, der har deltaget i udarbejdelse af synopsen, men som ikke deltager ved den mundtlige eksamen, er syge-/omprøven en ny mundtlig eksamen på baggrund af den allerede udarbejdede synopsis, som skal uploades igen indenfor den givne deadline for syge-/omprøven.

Studerende der ikke består den ordinære eksamen skal uploade en ny synopsis forud for den mundtlige prøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Prøven  er en pensumeksamen i form af en mundtlig individuel eksamen (20 minutter) med udgangspunkt i en gruppesynopsis. Der sættes en afleveringsfrist for synopsen af studiesekretariatet, men arbejdet kan påbegyndes når som helst inden for denne dato.
 Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen. Synopsen indgår i bedømmelsesgrundlaget. Der gives kort gruppevis feedback på synopsen, når alle gruppemedlemmer har gennemført den mundtlige individuelle eksamen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I dette fag skal den studerende sættes i stand til at kunne analysere, hvordan forskellige videnskabsteorier og metoder former vores viden om verden og dermed sætter bestemte rammer for kommunikation i bredere forstand såvel som for opgaveskrivning mere specifikt. 


Udarbejdelsen af et godt undersøgelsesdesign for empirisk funderede opgaver forudsætter forståelse af de videnskabsteoretiske antagelser, som elementerne i et undersøgelsesdesign bygger på. Faget skal derfor sætte de studerende i stand til at reflektere over, hvordan forskellige teorier fordrer forskellige typer af spørgsmål, herunder teoriers forståelses- og forklaringspotentiale, kommensurabilitet samt de metoder, teorierne fordrer. Helt konkret sigter faget mod at skabe forståelse af sammenhænge mellem videnskabsteoretiske antagelser og operationaliseringen af disse i undersøgelsesdesign for praksis-orienterede opgaver i krydsfeltet mellem kommunikations- og organisationsstudier, inklusiv en god problemformulering, teorivalg, metodevalg, dataindsamling og analyse. Cases og eksempler fra erhvervsøkonomi og kommunikation inddrages med henblik på undersøgelse af, hvordan disse fag bruger forskellige videnskabsteoretiske positioner, tolker data og anvender viden.  

Undervisningsformer
Faget bygger på forelæsninger og øvelsestimer. Faget strækker sig over et semester og indeholder otte forelæsninger á to lektioner, to forelæsninger á tre lektioner og fire øvelsesgange á to lektioner. Forelæsningerne introducerer udvalgte teoretiske perspektiver inden for samfundsvidenskaberne. De fire øvelsesgange giver de studerende mulighed for at arbejde med operationaliseringen af teori ift både kvalitative og kvantitative opgaver på baggrund af konkrete cases. Undervisningsforløbet afsluttes med synopsisvejledning i grupper (1 time per 4-5 mandsgruppe).

Der vil i undervisningen blive lagt vægt på konkret at demonstrere den vinkel på en konkret case, som et videnskabsteoretisk perspektiv kan præstere, og at diskutere hvilke metodiske konsekvenser forskellige valg har, og hvordan de forskellige fags perspektiver bidrager til belysning af den valgte problemstilling.
Feedback i undervisningen
Faget bygger som nævnt ovenfor på forelæsninger og øvelsestimer. De fire øvelsesgange giver de studerende mulighed for at arbejde med operationaliseringen af teori ift både kvalitative og kvantitative opgaver på baggrund af konkrete cases og de studerende får løbende feedback på deres overvejelser og diskussioner. Der er vejledning af gruppernes synops før fristen for indlevering. Og i umiddelbar forlængelse af den individuelle mdt. eksamen får hver gruppe en kort og samlet feedback på deres arbejde med synopsen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse 136 timer
Eksamensforberedelse 40 timer
I alt 206 timer
Foreløbig litteratur

Litteratur 3. semester:
 
SKAL KØBES:
Ingemann, J.H. (2013) Videnskabsteori for Økonomi, Politik og Forvaltning. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 
KOMPENDIUM
 

Sidst opdateret den 12-12-2017