English   Danish

2017/2018  BA-BKOMO1106U  Almen kommunikation

English Title
Communication Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Lars Thøger Christensen - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 23-01-2018

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Den studerende skal være i stand til at demonstrere en indsigt i og forståelse for de grundlæggende teorier, modeller og perspektiver indenfor kommunikationsfeltet.
  • Den studerende skal kunne anvende relevante teorier, modeller og perspektiver til vurdering af konkrete kommunikationsproblemstillinger.
  • Den studerende skal kunne reflektere over forskellige kommunikationsteoriers, modellers og perspektivers styrker og svagheder.
Prøve/delprøver
Almen kommunikation:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
  • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
  • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmer(e):: Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven.
Hjælpemidler: Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Forelæsningsrækken introducerer centrale teorier om og modeller for kommunikation. Undervisningen sigter mod at anskueliggøre feltets mangfoldighed og at skabe et første overblik over den grundlæggende kommunikationsteori.

 

Holdøvelserne har til formål at få de studerende til at gå i dybden med de vigtigste aspekter af de teoretiske domæner, som præsenteres i forelæsningerne. I øvelserne anskueliggøres samtidig den praktiske relevans og anvendelse af diverse kommunikationsteorier og -modeller.

 

Ud over en dybere forståelse af udvalgte teorier, modeller, definitioner etc. skal kurset således bibringe de studerende indsigt i og erfaring med praktisk anvendelse af disse udvalgte teorier og modeller til analyseformål.

Undervisningsformer
Almen kommunikation

Studenterarbejdstimer:
Deltagelse i forelæsninger: 20
Øvelser: 20
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser): 86,25
Løbende opgaver og fremlæggelser: 40
Eksamensforberedelse: 40
Total: 7,5 ECTS / 206,25 SAT
Feedback i undervisningen
Feedback til de studerende leveres i flere forskellige sammenhænge og formater:
1) I øvelsestimer, hvor de studerende selv laver oplæg, hvor deres forståelse af centrale begreber testes og kommenteres direkte af såvel medstuderende som underviser.
2) I forlæserens træffetid, hvor eventuelle tvivl og misforståelser kan håndteres face-to-face.
3) I forbindelse med eksamen, hvor der gives mundtlig feedback på besvarelser og hvor der gives mulighed for at sammenligne med tre gode besvarelser.

Studenterarbejdstimer
Undervisning 40 timer
Forberedelse 126 timer
Eksamen og eksamensforberedelse 40 timer
Foreløbig litteratur

Litteratur:

 

Griffin, Em (2014): A first look at communication theory (9th edition). Mc-Graw Hill, New York.

 

Windahl, Sven, Signitzer, Benno & Olsen, Jean T. (2009): Using communication theory – an introduction to planned communication. Sage Publications, London.

 

Øvrig litteratur offentliggøres på CBSLearn inden semesterets start.


 

Sidst opdateret den 23-01-2018