English   Danish

2017/2018  BA-BKOMO1265U  Erhvervsøkonomisk teori og analyse: Organisationsanalyse

English Title
Managerial Economics Theory and Analysis: Organizational Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
 • Peter Holdt Christensen - MPP
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 27-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Selvstændigt præsentere og diskutere teoretiske perspektiver på hvad en organisation er, og hvorfor der eksisterer organisationer.

 • Selvstændigt analysere og diskutere fordele og ulemper ved de ressourcer og virkemidler organisationer anvender.
 • Selvstændigt analysere hvordan organisationer udfordres af, og tilpasser sig, den omverden de befinder sig i.

 • Selvstændigt anvende pensum til at forstå og forklare både interne og eksterne udfordringer ved organisationer og organisering, og dermed give anvisninger til hvorledes disse udfordringer bedst muligt kan håndteres.
Prøve/delprøver
Erhvervsøkonomisk teori og analyse: Organisationsanalyse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Grupper af tre, fire eller fem studerende skriver maksimalt 15 sider. Grupper af to studerende eller studerende, som skriver alene, skriver maksimalt 10 sider.
Der gives tre døgn til besvarelse af eksamenscasen.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
10 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e):: Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Studerende, der skriver individuelt, eksamineres i 20 minutter. Grupper eksamineres antallet af gruppens medlemmer gange 10 minutter (hhv. 30, 40 eller 50 minutter, dog vil grupper på 2 studerende eksamineres i 30 minutter).
Det anbefales, at der arbejdes i grupper på 4-5 studerende.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget fokuserer på hvordan arbejdspladser – som nogle gange også refereres til som organisationer eller virksomheder – fungerer. I faget bliver du således introduceret til en række organisationsteorier som analyserer og diskuterer hvad en organisation er, hvordan den fungerer, og hvad der udfordrer organisationer. Dermed bliver det muligt for dig bedre at forstå, forklare og forbedre organisationer. Faget indeholder tre temaer:

 

 1. Hvordan har organisationsteorien udviklet sig, og hvorfor findes der overhovedet organisationer?
 2. Hvilke ressourcer er vigtige input i organisationer?
 3. Hvilke virkemidler anvender organisationer?

 

For det først diskuteres hvordan de første systematiske studier af organisationer for cirka hundrede år siden også i dag præger organisationsteorien, og derefter analyseres hvorfor der eksisterer organisationer, og hvorvidt organisering fx skaber synergieffekter, og dermed fx økonomiske fordele. For det andet analyseres hvilke ressourcer organisationer rummer, og hvordan disse ressourcer bedst muligt udvælges og anvendes. For det tredje – hvilket er fagets mest omfattende tema - analyseres hvilke virkemidler organisationer anvender for at sikre den bedst mulige forvandling af input til output. Dette tema fokuserer på hvad der kan betragtes som en række instrumenter, metoder eller processer som understøtter organisationen i at nå sine mål. Temaet fokuserer bl.a. på forandring, kontrol, ledelse, kommunikation, kreativitet, møder og strukturer.

Efter faget har du opnået en grundlæggende forståelse for hvad organisationer er, hvordan de fungerer og hvilke udfordringer organisering og organisationer rummer.
Dermed har du en forståelse for, hvordan teorier om organisationer kan anvendes til at analysere organisationer og forstå, forklare og forbedre hvad der foregår i og omkring organisationer.

Undervisningen er en kombination af formidling, diskussioner, casestudier og gruppearbejde gennem storholdsforelæsninger og øvelseshold. Der lægges i undervisningen særligt vægt på den praktiske anvendelse og forståelse af fagets pensum. Undervisningen gennemføres som 11 dobbeltforelæsninger, og 11 dobbelte øvelsestimer. Øvelsestimerne foregår på tre hold.

 

Undervisningsformer
Kursusaktivitet: Forelæsninger, øvelsestimer, fremlæggelser og opgaver.
Feedback i undervisningen
I forbindelse med de gruppebaserede oplæg modtager de studerende feedback omkring deres forståelse og anvendelse af pensum.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 22 timer
Øvelsestimer 22 timer
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser 62 timer
Løbende opgaver og fremlæggelser 20 timer
Eksamen 80 timer
I alt 206 timer
Yderligere oplysninger

Forelæsningerne og øvelsesholdene gennemføres uden at de studerende i undervisningen bruger computere m.m.

Foreløbig litteratur

Grundbog:

 • Peter Holdt Christensen (2017). Organisationer i arbejde. En introduktion til teorier om hvordan arbejdspladser fungerer. København: Akademisk Forlag.

 

8 artikler:

 1. Ashford, S.J. og L.L. Cummings (1983). Feedback as an individual resource: Personal strategies of creating information. Organizational Behavior and Human Performance, 32 (3): 370-398.
 2. Bunderson, J.S. og R.E. Reagans (2011). Power, status, and learning in organizations. Organization Science, 22 (5): 1182-1194.
 3. Haas, M. og M. Mortensen (2016). The secrets of great teamwork. Harvard Business Review, 94 (6): 70-76.
 4. Hinds, P. J. og C. D. Cramton (2014). Situated coworker familiarity: How site visits transform relationships among distributed workers. Organization Science, 25 (3): 794-814.
 5. Kidwell, R. Jr. og N. Bennett (1993). Employee propensity to withhold effort: A conceptual model to intersect three avenues of research. Academy of Management Review, 18 (3): 429-456.
 6. Misra, S., L. Cheng, J. Genevie og M. Yuan (2016). The quality of in-person social interactions in the presence of mobile devices. Environment and Behavior, 48 (2): 275-298.
 7. Thompson, L. (2003). Improving the creativity of organizational work groups. Academy of Management Executive, vol. 17 (1): 96-109.
 8. Waber, B., J. Magnolfi og G. Lindsay (2014). Workspaces that move people. Harvard Business Review, 92 (10): 69-77.
Sidst opdateret den 27-06-2017