English   Danish

2017/2018  BA-BKOMO1715U  Strategisk kommunikation i praksis

English Title
Strategic Communication in Practice

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Lena Mygdam Zwisler - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Organisation/Organization
  • Strategi/Strategy
Sidst opdateret den 27-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Analysere, vurdere og videreudvikle det strategiske grundlag for en organisations kommunikation med sigte på at foreslå ændringer i praksis med udgangspunkt i casens kommunikative problemstillinger.
  • Udarbejde to eller flere kommunikationsprodukter og koble dem med konteksten.
  • Reflektere over muligheder og begrænsninger ved de udarbejdede kommunikationsprodukter.
  • Reflektere over muligheder og begrænsninger ved at kommunikere i relevante og specifikke kommunikationsmedier og - kanaler ift. caseorganisationen.
  • Argumentere og reflektere over strategisk kommunikation i praksis med udgangspunkt i fagets værktøjer.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Det er en forudsætning for at blive indstillet til eksamen, at den obligatoriske aktivitet på 3. semester i kurset 'Ekstern kommunikation i praksis' (BA-BKOMO1714U) er godkendt og bestået rettidigt inden eksamen på 4. semester i "Strategisk kommunikation i praksis".
Prøve/delprøver
Strategisk kommunikation i praksis:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Formkrav:
- De to formidlingsprodukter skal tilsammen have et tekstomfang på min. 1 side dvs. 2.275 anslag. Kun anslag tælles med, ikke illustrationer og lignende.
- Reglerne vedrørende margin og fontstørrelse gælder ikke for formidlingsprodukterne.
- Formidlingsprodukterne indgår i bedømmelsesgrundlaget og tæller med i opgørelsen af sideantallet, men kan fremstå som selvstændige dokumenter.
- Evt. resumé af interviews skal indgå i bilagene.

Sidenummerering centreret nederst på siden anbefales.
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Prøven er intern og har form af, at den studerende individuelt og i løbet af 10 døgn udarbejder en casebesvarelse inkl. konkrete tekstproduktioner på max. 15 normalsider. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevne.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget ’Strategisk kommunikation i praksis’ har fokus på en række emner, som video-, event- og oplevelseskommunikation, projektledelse, digitale strategier og operationelle indholdsplaner til sociale platforme samt hvordan man sætter dagsorden i medierne og skriver bedre, professionelle tekster.

 

Undervisningen har afsæt i praksis, hvor den studerende via ’real-life-cases’ øves i strategisk kommunikationstænkning, planlægning og eksekvering i et ’simuleret’ kommunikationsmiljø.

 

Undervisningsformer
Undervisningen i Kommunikationsværkstederne er baseret på cases med forskellige kommunikative udfordringer, som den studerende vil møde i erhvervslivet. Vi dykker ned i casen, diskuterer muligheder og begrænsninger, eksperimentere, er kreative, skriver, gentænker, planlægger og eksekverer samtidig med, at vi holder det op mod ’virkeligheden’ i en organisation med afsæt i fagets teorier, metoder og teknikker.

Undervisningen forudsætter en meget aktiv indsats fra den studerende, som i høj grad selv skal identificere, definere og formulere de problemstillinger, som er relevante og væsentlige at arbejde med i casen. Den studerende arbejder ofte i grupper med underviseren som facilitator, vejleder og inspirator.

I forbindelse med undervisningen skal den studerende læse en række tekster. Teksterne er let tilgængelige og anvendelsesorienterede ift. løsningen af de praktiske kommunikationsudfordringer, som den studerende møder i ’Værkstedet’. Teksterne gennemgås derfor ikke, men inddrages og anvendes selvstændigt af den studerende undervejs.
Feedback i undervisningen
I Kommunikationsværkstedet møder den studerende forskellige former for feedback gennem semesteret. De arbejder i grupper med løbende feedback fra underviser på løsning af praktiske kommunikationsopgaver, som der ligeledes samles op på og gives feedback til i plenum. De får feedback på udvalgte, individuelle løsninger af skriftlige opgaver både fra underviser og medstuderende.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse 91,25 timer
Eksamensaktiviteter 85 timer
I alt 206,25 timer
Foreløbig litteratur

Offentliggøres på CBSLearn ved semesterets start.

Sidst opdateret den 27-06-2017