English   Danish

2017/2018  BA-BMECO1271U  Mikroøkonomi

English Title
Microeconomics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
  • Michael Baltzer T. Andersen - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
  • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 30-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Forklare teorien for individuelle økonomiske agenters, forbrugeres og virksomheders, rationelle markedsadfærd:
Opstille forbrugeres og virksomheders optimeringsproblemer, forklare forudsætninger for eksistens af (entydig) løsning hertil samt egenskaber ved efterspørgsels- og udbudsfunktioner. Forklare mulighederne for at aggregere enkeltindividers præferencer og træffe samfundsmæssige valg.
Analysere markedssystemets (prisers) evne til at sikre optimal allokering af ressourcer: Definere og forklare ligevægts- og optimalitetsbegrebet for en økonomi og betingelser for sammenfald mellem ligevægt og optimalitet i en markedsøkonomi (velfærdsteoriens hovedsætninger).
Angive og begrunde omstændigheder, hvorunder markedsligevægten ikke er optimal pga markedssvigt og forklare, hvorledes markedsmekanismens funktion i sådanne tilfælde kan udbedres.
Beskrive indhold og tankegang i de mikroøkonomiske modeller, som præsenteres i faget og dokumentere forståelse af teoriens og modellernes anvendelse i økonomisk analyse.
Demonstrere forståelse af fagets teori og forudsætninger ved at løse konkrete optimeringsproblemer algebraisk, f.eks. nytte- og profitmaksimering for forbruger og virksomhed og bestemme ligevægt og optimum i en økonomi f.eks. med privat ejendomsret og eksterne effekter.
Prøve/delprøver
Mikroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Bemærk dog at ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player), og den studerende må medbringe simple skrive- og tegneredskaber (ikke-digitale). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I mikroøkonomien diskuteres, hvordan et samfunds knappe ressourcer og goder allokeres til en uendelighed af anvendelsesmuligheder ved hjælp af markeder og markedspriser. Udgangspunktet er de enkelte beslutningstagers, dvs. forbrugerens og producentens, optimale valg. Der defineres markedsligevægte og markedsligevægtenes optimalitet undersøges. Endelig indeholder faget en diskussion eksternaliteter.

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger samt øvelser
Feedback i undervisningen
.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 113 timer
Undervisning 59 timer
Eksamen 32 timer
Yderligere oplysninger

Studiesekretariatet for HA(mat.)

Foreløbig litteratur

Hal Varian: "Intermediate Microeconomics - A Modern Approach".

Sidst opdateret den 30-06-2017