English   Danish

2017/2018  BA-BMECO1278U  Finansiering

English Title
Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
 • Stine Louise Daetz - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 25-09-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: 1) at kunne forstå og videreformidle fagets centrale begreber og teorier i et klart og forståeligt sprog og med korrekt anvendelse af de fagudtryk, der knytter sig til faget, 2) at kunne anvende de tillærte analyseredskaber og metoder til selvstændigt at løse skriftlige opgaver og analysere relevante problemstillinger inden for fagets centrale emner.
Ved analysen og løsningen af opgaverne lægges der vægt på konsistens i forhold til opgavernes antagelser samt på matematisk klarhed og præcision.

Generelt har faget til formål at give de studerende kendskab til centrale problemstillinger inden for finansiering og at give et indblik i relaterede analytiske redskaber samt praktiske færdigheder, der vil gøre den studerende i stand til selvstændigt at kunne analysere og løse finansielle problemstillinger. Faget bygger videre på grundlæggende viden fra tidligere gennemførte fag på den erhvervsøkonomiske og matematiske uddannelse.
Prøve/delprøver
Finansiering:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår og Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til CBSLearn
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets indehold dækker over en række grundlæggende begrebsdannelser og analytiske redskaber i forbindelse med virksomheders fremskaffelse og anvendelse af kapital, samt privates investerings- og låntagningsdispositioner. Kursets indhold er opdelt i tre hovedemner: 

 

 • Obligations- og rentestrukturanalyse, herunder rentesregninger, obligations- og pengemarkedet, handelskonventioner, nulkupon- og forward renter, rentestruktur teori, styring af renterisiko

 

 • Porteføljeteori, herunder forventet afkast versus risiko, risiko diversifikation, efficiente porteføljer (med og uden risikofrit aktiv), optimalt porteføljevalg, betydning af varians og kovarians, Sharpe Ratio, CAPM-modellen

 

 • Afledte aktiver, herunder call- og put-optioner (put-call-paritet), forward- og futureskontrakter, renteswaps, binomialmodellen, Black-Scholes Modellen, realoptioner, kapitalstrukturteori
Undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser
Feedback i undervisningen
.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 97 timer
Undervisning 68 timer
Eksamen 40 timer
Foreløbig litteratur
 • “Indledende obligations- og rentestrukturanalyse”, Christian Riis Flor, Linda Sandris Larsen & Claus Munk (2012)  (pdf-fil, vil være tilgængelig via CBS Learn)
 • “Financial Markets and Corporate Strategy”, David Hillier, Mark Grinblatt & Sheridan Titman, 2nd European edition, 2012, McGraw-Hill
 • Forelæsnings noter slides (pdf-filer, vil være tilgængelig via CBS Learn)

 

Supplerende litteratur 

 • ”Rentesregning”, Bjarne Astrup Jensen, særtryk af 6. udgave, 2013, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 
 • ”Lecture Notes for Finance 1 (and more)”, David Lando & Rolf Poulsen,  Chapter 9 (pdf-fil, vil være tilgængelig via CBS Learn)
Sidst opdateret den 25-09-2017