English   Danish

2017/2018  BA-BMECO1280U  Statistiske Modeller

English Title
Statistical Models

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
  • Søren Feodor Nielsen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
Sidst opdateret den 30-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal vil kursets afslutning være i stand til at :
  • analysere statistiske modeller matematisk
  • opstille og formulere relevante statistiske modeller for konkrete datasæt
  • vurdere statistiske modellers validitet ved grafiske og numeriske metoder
  • analysere data ved hjælp af en relevant statistisk model og fortolke resultaterne heraf i et klart sprog, relevant for den faktiske, faglige problemstilling, med korrekt anvendelse af fagudtryk
Forudsætninger for at deltage i kurset
Kendskab til matematik, statistik og sandsynlighedregning som opnået gennem de to første år af HA(mat)-studiet
Prøve/delprøver
Statistiske modeller:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-3
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Det er ikke tilladt for studerende at vælge at skrive opgaven alene - det er en gruppeopgave med individuelt mundtligt forsvar.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Indhold i faget begrænses til modeller med én responsvariabel, som antages at være enten kontinuert og normalfordelt eller diskret og binomialfordelt eller poissonfordelt, og til log-lineære modeller for kategoriske data. De forklarende variable kan være enten kontinuerte eller klassificerede eller en blanding af begge dele. Den lineære normale model, herunder  de klassiske modeller i multipel regression, variansanalyse og kovariansanalyse, gennemgås sammen med den nødvendige normalfordelingsteori. I tilfældet med diskret respons gennemgås de hertil svarende modeller sammen med teorien for generaliserede lineære modeller og asymptotiske likelihoodmetoder.

Undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser
Feedback i undervisningen
I løbet af kurset vil studerende, der løser opgaver, kunne få feedback på deres arbejde ifm øvelsesundervisningen ved at deltage aktivt i undervisningen.

Den ugentlige kontortid kan anvendes til at få afklaret spørgsmål om pensum og til at få hjælp til de ugentlige opgaver.

Studerende vil få feedback på den skriftlige eksamensopgave ifm den mundtlige eksamen.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 112 timer
Undervisning 66 timer
Eksamen 27 timer
Foreløbig litteratur

John Fox: Applied Regression Analysis and Generalized Linear Models (Sage, 3.

udgave), kapitel 1-15 samt supplerende noter

Sidst opdateret den 30-06-2017