English   Danish

2017/2018  BA-BMECO1284U  Operationsanalyse

English Title
Operations Research

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
 • Peter Bogetoft - Økonomisk Institut (ECON)
Forelæser: Hans Keiding
Primære fagområder
 • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
 • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 31-08-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Identificere, klassificere og forklare problemer relateret til en virksomheds drift, der kan gives en præcis formulering som et optimeringsproblem, løsbart ved de metoder, som er udviklet i faget.
 • Gennemføre løsninger af de således opstillede optimerringsproblemer i simple situationer. 
 • Analysere og formidle løsning af konkrete beslutningsproblemer, herunder: 
 • Lineær programmering ved simplex-metoden
 • Simple udvidelser af det grundlæggende optimeringsproblem
 • Identificere og løse netværksproblemer
 • Løse problemer om optimale rækkefølger i simple situationer
 • Formulere og angive løsninger til kø- og lagerproblemer
 • Identificere operationsanalytiske problemstillinger i generelt formulerede problemer knyttet til virksomhedens eller organisationens funktion 
 • Præsentere de opnåede løsninger af problemerne i den konkrete sammenhæng og kritisk vurdere løsningenes validitet.
Prøve/delprøver
Operationsanalyse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til CBSLearn
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Lineær Programmering (LP) og Dualitet: De grundlæggende emner fra LP-teori gennemgås, herunder formulering af lineære modeller, Simplex-metoden, dualitet med vægt på komplementære resters betingelse for optimalitet og sammenhængen med ikke-lineær programmering via Lagrange-multiplikatorer, dual Simplex, følsomhedsanalyse og konstruktion af første mulige basisløsning. 
LP-baseret heltalsprogrammering: Assignmentproblemet, det klassiske transportproblem, og transshipmentproblemet gennemgås med henblik på at illustrere LP's centrale betydning også i forbindelse med problemer, hvor der er heltalskrav knyttet til de variable.
Netværksoptimering: Mindste udspændende træ, "Single-source", Korteste vej problemet, Projektplanlægning (PERT, CPM) og maksimum strømning i netværk.
Generelle teknikker: Dynamisk Programmering og Branch-and-Bound for heltalsprogrammering.
Lagermodeller: Deterministiske og Stokastiske modeller.


Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger med øvelser
Feedback i undervisningen
.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse (til undervisning og eksamen) 134 timer
Undervisning 68 timer
Eksamen 4 timer
Foreløbig litteratur


H. Keiding (2002), Operationsanalyse, DJØFs Forlag.

 

 

Sidst opdateret den 31-08-2017