English   Danish

2017/2018  BA-BMECO1324U  Fagets videnskabsteori

English Title
Theory and philosophy of science

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
  • Søren Brier - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Underviser: Per Durst-Andersen
Primære fagområder
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
  • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Sidst opdateret den 07-12-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Redegøre for fagets teorier, analysestrategier og begreber, deres anvendelsesmuligheder og begrænsninger. 
  • Kombinere og diskutere fagets teorier, analysestrategier og begreber og anvende dem på cases. 
  • Diskutere sammenhænge mellem fagenes teoretiske perspektiver. 
  • Være i stand til at skrive klare og velbegrundede problemformuleringer og metodologiafsnit i deres egne værker.
  • Udtrykke sig klart, tydeligt og kvalificeret på skrift.
Prøve/delprøver
Fagets videnskabsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgaven kan også udarbejdes individuelt
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
For syge-/omprøve gælder følgende bestemmelser: For studerende, der har deltaget i udarbejdelsen af opgaven/har afleveret opgaven, men ikke består eller er syg ved den mundtlige eksamen, vil syge-/omprøven bestå af en ny mundtlig eksamen på baggrund af den allerede udarbejdede opgave. Studerende, der ikke har deltaget i udarbejdelse af/har afleveret opgave pga. sygdom, skal indlevere en opgave forud for den mundtlige syge-/omprøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende fremlægger hovedpunkterne i essayet og retter evt. fejl man er blevet opmærksom på efter afleveringen eller  påpeger glemte aspekter. Derefter fuldføres en eller flere af de diskussioner essayet lægger op til. Læreren stiller opklarende spørgsmål ved fremlæggelsen om nødvendigt og stiller desuden spørgsmål fra andre dele af pensum - end det i essayet benyttede - med relevans for den valgte problemstilling,

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med Fagets videnskabsteori er at bibringe de studerende refleksiv indsigt i det videnskabsteoretiske grundlag for anvendelsen af matematiske/kvantitative metoder så vel som kvalitative metoder og løsningsmodeller i moderne erhvervsøkonomi for derigennem at styrke deres analytiske kompetencer og bevidste metodologiske valg mht. anvendelse af teorier og metoder ved identifikation og løsning af problemer i virksomhederne.

 

Fagrelevant indføring i overordnede og centrale filosofiske og videnskabsteoretiske problemstillinger og retninger med vægt på samfundts- og virksomhedsøkonomiske problemstillinger, statistik og logisk ræssonement i forhold til f.eks. fortolkningsvidenskab og kvalitative metoder i samfundsvidenskaberne. Dette omfatter identificering af problemområder, problemer og relevante metoder gennem en refleksiv forståelse af de mulige konsekvenser af metodologiske valg omkring kvalitative og kvantitative metoder og deres eventuelle kombination, herunder valg af matematisering af genstandsområder og valg af statistiske modeller.

Undervisningsformer
Forelæsninger, samt holdøvelser med gruppeoplæg og aktiv dialog.
Feedback i undervisningen
.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 120 timer
Undervisning 34 timer
Eksamen 71 timer
Foreløbig litteratur

Thurén, Thorsten (2002 eller senere): Videnskabsteori for Begyndere. Munksgaard.Kap. 1-20.

 

Brier, Søren (2012): Informationsvidenskabsteori. Samfundslitteratur, 2. udv. ud. kap. 1-5.

Nygaard, Claus (2005): Samfundsvidenskabelige Analysemetoder, Samfundslitteratur. Kap. 3,4,6 & 7.

Artikler.

Gabrielsen, Gorm: (2005): ”Statistik - og det der ligner” pp. 23-55 i Bechmann Jensen og Christensen (red.) Psykologiske og pædagogiske metoder: Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i praksis, Roskilde Universitets Forlag. PP. 23. Uddeles

Månson, Per (2004). "Karl Marx", kap 2 i Andersen, H og Kaspersen, L.B. Klassisk og Modernes Samfundsteori. Hans Reitzels Forlag, Kbh, 2. 27-44

 

Elling, Bo (2004): "Kritisk Teori", Kap. 6 i Fuglsang, L. og Bitch Olsen, P. Videnskabsteori i Samfundsvidenskaberne på tværs af fagkulturer og paradigmer. Roskilde Universitetsforlag, 2. Udg. s. 207-232

Sidst opdateret den 07-12-2017