English   Danish

2017/2018  BA-BPROO3010U  Bachelorprojekt

English Title
Bachelor Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
 • Lise Justesen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
 • Projekt- og forandringsledelse/Project and change management
Sidst opdateret den 19-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Udforme og afgrænse en konkret problemformulering om projektledelse med udgangspunkt i en selvvalgt case-organisation.
 • Beskrive, analysere og diskutere den udformede problemstilling med afsæt i mindst to af de fagområder, som den studerende har været igennem på bachelorstudiet.
 • Redegøre for og begrunde de konkrete teorivalg samt anvende dem i konkrete, empiriske analyser.
 • Diskutere teoriernes forskelle og ligheder samt vurdere mulighederne for og begrænsningerne i at integrere dem.
 • Udvælge og analysere samt vurdere kvaliteten af et empirisk materiale, herunder begrunde relevansen heraf i forhold til projektets problemstilling.
 • Beskrive og diskutere projektets videnskabsteoretiske og metodiske udgangspunkt, herunder vurdere de implikationer det valgte udgangspunkt har for projektets analyser og resultater.
 • Strukturere fremstillingen i en sprogligt korrekt, klar og indholdsmæssigt veldisponeret form.
 • Relatere projektet til en bredere samfundsmæssig kontekst, fx ved at relatere til faget Projektsamfundet
Prøve/delprøver
Bachelorprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 80 sider
Grupper af 2 studerende skriver max. 60 sider; Grupper af 3 studerende skriver max. 70 sider, Grupper af 4-5 studerende skriver max. 80 sider. I de tilfælde hvor en studerende har fået dispensation til at skrive individuelt, er omfanget max. 40 sider;
Opgavetype Bachelorprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bestemmelser vedrørende resuméet Resumé skal være på engelsk og være på maks 1 side.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af opgaven.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende ikke bestået den ordinære eksamen, skal denne indlevere et revideret bachelorprojekt.
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af projektet til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af den allerede indleverede projekt.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Ikke relevant, da det ikke er et kursus.
 

Undervisningsformer
Ikke relevant, da det ikke er et kursus.
Feedback i undervisningen
Feedback gives i form af løbende vejledning
Studenterarbejdstimer
Forberedelse af bachelorprojekt 206 timer
Udarbejdelse af bachelorprojekt 206 timer
Foreløbig litteratur

Ikke relevant, da det ikke er et kursus.

Sidst opdateret den 19-06-2017