English   Danish

2017/2018  DIP-D1FMO2004U  Erhvervsret

English Title
Erhvervsret

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
  • Peter Arnt Nielsen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 20-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Det er fagets mål at den studerende ved prøven i Erhvervsret skal kunne
  • Redegøre for virksomheders og personers retsstilling.
  • Identificere erhvervsretlige problemstillinger i konkrete eksempler.
  • Placere konkrete erhvervsretlige problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse.
  • Analysere konkrete erhvervsretlige problemstillinger, argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning af konflikter og til sikring eller forbedring af en virksomheds retsposition.
  • Præsentere retlige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.
Prøve/delprøver
Erhvervsret:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget Erhvervsret skal ud fra et virksomhedsperspektiv give den studerende et overblik over retssystemet samt et sådant kendskab til retsregler, at den studerende er i stand til at identificere og analysere juridiske problemer i forbindelse med erhvervsvirksomhed med henblik på præventiv anvendelse af juraen til forebyggelse af konflikter på centrale erhvervsretlige områder. Der lægges endvidere vægt på, at den studerende gennem kendskab til retssystemet og evnen til at forstå retsregler, er i stand til at vedligeholde og udbygge viden efter afsluttet studium.

 

Med udgangspunkt i fagets pensum skal den studerende kunne redegøre for virksomheders og personers retsstilling og identificere erhvervsretlige problemstillinger i konkrete eksempler. Derudover skal den studerende være i stand til at placere konkrete erhvervsretlige problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse. Den studerende skal ligeledes kunne analysere konkrete erhvervsretlige problemstillinger, argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning af konflikter og til sikring eller forbedring af en virksomheds retsposition. Den studerende skal kunne præsentere retlige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.

 

Faget Erhvervsret omfatter følgende emnekredse:
- Retssystemet, herunder bl.a. EU
- Retskilder og juridisk metode
- Virksomhedens aftaler

- Virksomhedens køb og salg
- Virksomhedens hæftelse og skadeforvoldelse

Undervisningsformer
Fortrinsvis holdundervisning med dialog.
Feedback i undervisningen
Feedback
Mindre opgaver undervejs
Temperaturmåling undervejs
Tutorials
Opgavesæt på eksamensniveau
Studenterarbejdstimer
Undervisning 34 timer
Forberedelse, eksamen mv. 104 timer
Foreløbig litteratur

1) Dansk erhvervsret, 12. udgave 2017, DJØF, af Bent Iversen, Lars Lindencrone Petersen og Peter Arnt Nielsen

 

2) Tilhørende lovsamling.

Sidst opdateret den 20-06-2017