English   Danish

2017/2018  DIP-D1FMV2014U  Offentlig Økonomi

English Title
Offentlig Økonomi

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
 • Herdis Steingrimsdottir - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
 • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 15-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Ved prøven skal den studerende med udgangspunkt i fagets pensum kunne
 • redegøre for, hvilke opgaver den offentlige sektor varetager, og hvorfor
 • redegøre for hensigtsmæssige indgreb over for eksternaliteter
 • redegøre for metoder til omfordeling af forbrugsmuligheder i samfundet
 • redegøre for de overvejelser, der afgør, om sektoren ud over opgavevaretagelse også finansierer og producerer ydelserne, eller om dette bedst overlades til private aktører
 • redegøre for, hvorledes man kan analysere fordelagtigheden af offentlige investeringer
 • redegøre for virkningerne af de vigtigste skatter (vareafgifter, arbejdsindkomstskat, kapitalindkomstskat)
 • redegøre for de kriterier, der ligger bag design af det samlede skattesystem
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det anbefales, at du har kendskab til det obligatoriske fag Samfundsøkonomi for at få det fulde udbytte af undervisningen.
Prøve/delprøver
Offentlig økonomi:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Forår og Forår
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
 • Oversættelsesordbøger i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Udvidet IT-pakke
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at give indblik i overvejelser bag den offentlige sektors rolle og funktion i økonomien. Faget dækker først og fremmest den offentlige udgiftsside, men også indtægtssiden medtages.

Temaerne i faget Offentlig Økonomi er:
• Overblik over den offentlige sektor, dens organisering og beslutningssystem
• Udgiftssiden: opgaveområder – social sikring, sundhed, uddannelse og transport
• Udgiftssiden: løsning af opgaverne – ansvar, finansiering og produktion
• Udgiftssiden: offentlige investeringer, investeringsanalyse og privat medvirken
• Indtægtssiden: virkningen af de vigtigste skatter; design af skattesystemet

Undervisningsformer
Vekslen mellem storhold og holdundervisning med dialog.
Feedback i undervisningen
Der vil blive givet feedback via LEARN samt diskussioner i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse, eksamen mv. 108 timer
Sidst opdateret den 15-06-2017