English   Danish

2017/2018  DIP-D1FMV2016U  Supply Chain Management

English Title
Supply Chain Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
 • Kim Sundtoft Hald - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Strategi/Strategy
 • Supply chain management and logistik/Supply chain management and logistics
Sidst opdateret den 20-03-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Ved prøven skal den studerende med udgangspunkt i fagets pensum kunne:
 • Demonstrere overblik over, samt viden om de forskellige modeller og teorier, der er omfattet af pensum.
 • Identificere, analysere og problemløse med baggrund i en velargumenteret brug af fagets begreber, metoder, teorier og modeller.
 • Analysere, vælge og formulere supply chain strategier.
 • Forstå, forklare og måle den logistiske effektivitet, afkastningsgrad/forrentning af egenkapital, samt dimensioner af supply chain performance.
 • Forstå og beregne supply chain fleksibilitet samt analysere, vælge og formulere udskydelses- og spekulationsstrategier.
 • Forstå, forklare og måle produktivitet.
 • Forstå og beregne prognoser, servicegrad, ordrestørrelse, bestillingspunkt samt gennemføre en ABC-analyse.
 • Analysere og vælge distributionsstrategier.
 • Forklare og vælge produktionsstyringsstrategi, produktionsmetode og produktionssystem.
 • Analysere, vælge og formulere outsourcingstrategier samt leverandørrelationsstrategier samt forstå og forklare begrebet ”indkøbsstrategi”.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det anbefales, at du har kendskab til det obligatoriske fag Erhvervsøkonomi for at få det fylde udbytte af undervisningen.
Prøve/delprøver
Supply Chain Management:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget supply chain management giver den studerende viden indenfor performance drevet ledelse og styring af processer og forsyningskæder. Faget anlægger således en resultat- og beslutningsorienteret vinkel på supply chain management. Det er målet, at den studerende med et sådant kendskab sættes i stand til at identificere og analysere forbedringspotentialer i processer og forsyningskæder. Det er ligeledes målet, at den studerende sættes i stand til at gennemføre konkrete strategiske- og taktiske beslutningsforberedende analyser, der vedrører design og eksekvering af processer og forsyningskæder.

 

Faget tager afsæt i en introduktion til begrebet supply chain management samt analyse, valg og formulering af supply chain strategi. Et andet hovedtema i faget er supply chain performance. Her beskæftiger faget sig blandt andet med måling og beregning af effektivitet, afkastningsgrad, supply chain fleksibilitet og produktivitet. Faget omfatter også en

række lektioner der anlægger en beslutningsorienterede vinkel på styringen af produktets/serviceydelsens vej gennem forsyningskæden. Konkret omhandler disse lektioner blandt andet lagerstyring, distributionsstyring, produktionsstyring og indkøbsstyring.

Undervisningsformer
Faget anvender Blended Learning. Der anvendes derfor en kombination af understøttende forberedelse og opfølgning ved hjælp af online elementer så som quizzes og videoer, korte oversigtsforelæsninger, dialogbaseret problemløsning, case-analyse og øvelser. Formålet med undervisningsformen er således, at faget har en høj deltageraktivitet og et anvendelsesorienteret sigte.
Feedback i undervisningen
I fremmødeundervisningen gennem dialog om teori og cases samt gennem skriftlig opgaveløsning via læringsplatform (Learn-forum) som synliggøres og kommenteres af medstuderende og underviser.

Feedback i læringsrummet før og efter fremmødeundervisningen gennem learn quizzes hvor der ved gennemførelse automatisk gives feedback på besvarelsen. Opgaver hvor vejledende løsninger efterfølgende gøres tilgængelige.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 28 timer
Forberedelse, eksamen mv. 110 timer
Sidst opdateret den 20-03-2017