English   Danish

2017/2018  DIP-DFINO1027U  Fixed Income

English Title
Fixed Income

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (FIN)
Kursusansvarlig
  • Ulrik Strandgaard - Institut for Finansiering (FI)
Kontaktinformation: hdf@cbs.dk
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 01-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende opnår et anvendelsesorienteret overblik samt en dyb
forståelse for de faglige problemstillinger, som behandles i faget, herunder
at kunne reflektere over fagets teorier og metoder i relation til
problemløsningen.

Den studerende opnår færdigheder i form af at blive i stand til at kunne
vurdere og træffe beslutning om, hvilke teorier og metoder fra fagets
centrale emneområder, der skal udvælges med henblik på problemløsning
af ofte ret forskelligartede og komplicerede investerings- og
finansieringsmæssige problemer. Den studerende vil således opnå konkrete
færdigheder mht. beregning af afkast og risikonøgletal for såvel obligationer
som obligationsporteføljer, herunder blive i stand til at foretage beregninger
af relevante porteføljestrategier og afdækningsmuligheder.

Den studerende opnår gennem fagets øvelsesundervisning en så detaljeret viden om fagets teorier og metoder, at den studerende selvstændigt bliver i
stand til at anvende disse teorier og metoder på konkrete problemstillinger,
ligesom den studerende får et sådan overblik over fagets centrale
emneområder, at han/hun bliver kvalificeret til at søge ny komplementær
viden til brug for en underbyggelse af den viden, som den studerende har
opnået i faget.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Der stilles i løbet af semesteret 5 online quizzes, der hver består af en række multiple choice spørgsmål. Disse online quizzes udgør tilsammen den obligatoriske aktivitet i faget, der skal bestås før man kan indskrives til eksamen. Beståelse forudsætter, at mindst 75% af de stillede spørgsmål er besvaret korrekt. Spørgsmålene besvares individuelt.
Prøve/delprøver
Fixed Income:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
  • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Alle modeller og teorier, indenfor obligationsteori, bygger på antagelser og forudsætninger. Relevansen af at kende modellernes teoretiske grundlag er

høj, idet de studerende opnår et kendskab således at de kan vurdere

hensigtsmæssigheden af at anvende resultater fra disse modeller i praksis.

Det er en klar målsætning at de studerende opnår en betydelig grad af

forståelse for modellerne (og deres forudsætninger) således at de kan

beregne afkast og forskellige risikomål. Ved hjælp af den detaljerede

forståelse opnår de studerende, at de bliver i stand til at vurdere afkast- og

risikomål som, i praksis, oftest bliver leveret af færdige systemer.

Sans for detaljen spiller en afgørende rolle i den praktiske

investeringsanalyse, fordi selv minimale regnefejl kan have meget

betydelige økonomiske konsekvenser, hvis der er tale om store porteføljer.

Dette vil blive analyseret ved konkrete opgaver og cases.

Modellerne og metoderne fra ”Fixed Income” skal bl.a. danne grundlag for

’Derivatives’, hvor nogle af begreberne kan anvendes til prisfastsættelse af

mere komplicerede produkter som f.eks. renteswaps.

 

 

Faget indeholder en række klassiske finansielle emner og rummer indlæring i de basale finansielle kalkulationer, rentebegreber og rentestruktur, som skal bibringe de studerende relevante generelle og specifikke kompetencer.

 

Fagets udgangspunkt er den beregningsmæssige logiske sammenhæng mellem en finansiel fordrings cash flow, løbetid og effektive rente for de forskellige obligationstyper. Videre belyses sammenhængen mellem den effektive rente, nulkuponrenter og forwardrenter, i diskret såvel som kontinuert form. Rentestrukturen identificeres. Obligationerne prissættes ved hjælp af effektive renter, nulkuponrenter og binomialmodellen. En række risikomål for obligationer, bl.a. varighed og konveksitet opstilles. Endelig dannes porteføljer af obligationer, hvori porteføljestyring og porteføljestrategier indgår. Udover satsobligationer vil der også være fokus danske realkreditobligationer og erhvervsobligationer.

Undervisningsformer
På 1. semester er der 8 timer ugentligt i 15 uger samt et antal øvelsestimer. Undervisningen i faget Fixed Income dækker cirka 1/3 af semesteret, og den gennemføres ved forelæsninger. I disse skabes et overblik over fagets teori kombineret med praktiske problemstillinger. Hertil kommer et antal øvelser inden for faget. Der stilles løbende i semesteret et antal online quizzes, der samlet udgør en obligatorisk aktivitet.
Feedback i undervisningen
Udover den løbende dialog i undervisningen vil der være følgende muligheder for at få feedback:

Efter hver gennemgang af et nyt emne stilles der mindre opgaver som de studerende skal løse og på skift præsentere løsninger af.

De studerende vil i løbet af semesteret få stillet flere obligatoriske opgaver der skal bestås. Den enkelte studerende vil umiddelbart efter opgaven få feedback på resultatet.

De studerende har til enhver tid mulighed for at kontakte underviser og eksempelvis få svar på forståelsesmæssige spørgsmål, få uddybet eksamensresultater eller blot drøfte faglige problemstillinger.
Studenterarbejdstimer
Skemalagt forelæsninger 40 timer
Skemalagte øvleser 10 timer
Forberedelse inkl. eksamen 87,5 timer
Sidst opdateret den 01-06-2017