English   Danish

2017/2018  DIP-DFINV1076U  Mergers & Acquisitions and Valuation

English Title
Mergers & Acquisitions and Valuation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 40
Studienævn
Studienævnet for HD (FIN)
Kursusansvarlig
 • Palle Nierhoff - Institut for Finansiering (FI)
Kontaktinformation: hdf@cbs.dk
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 19-04-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal have en viden om de centrale teorier, begreber og metoder inden for fagets emneområder. Den studerende skal have en viden og forståelse for teorier og modeller til selvstændigt at kunne identificere problemstillinger og deres afgrænsning, gennemføre analyser og beregninger ved selvstændig udvælgelse og anvendelse af det teoretisk fundament for faget og kunne vurdere og fortolke de fundne resultater.

De studerende skal selvstændigt kunne anvende fagets teorier, modeller og metoder på teoretiske problemstillinger i forhold til en konkret virksomhed og herunder gennemføre en værdiansættelse af virksomheden.

De studerende skal opnå kompetencer til at gennemføre analyser og beregninger inden for fagets emneområder samt på en selvstændig måde vurdere og fortolke de fundne resultater samt uddrage et beslutningsgrundlag og en konklusion på basis af de gennemførte analyser og beregninger.

Den studerende skal kunne formidle viden og analyser mv. inden for fagets område samt kunne deltage og bidrage ved løsning og drøftelse af konkrete opgaver inden for faget områder.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det er en fordel at have forudgående kendskab til regnskabsanalyse.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Aflevering af VærdiansættelsesRapport.
En godkendt rapport er en forudsætning for at kunne indstilles til eksamen.

Krav om aktiv undervisningsdeltagelse (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
De studerende deltager i "forhandlingsrunder" i sammenhæng med VærdiansætttelsesRapporten.
Deltagelsen bedømmes ikke.
Prøve/delprøver
Mergers & Acquisitions and Valuation:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-3
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
1 studerende: Max.20 sider
2 studerende: Max. 25 sider
3 studerende: Max. 30 sider
Opgavetype Rapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Studerende kan deltage i syge-/omprøve under forudsætning af::
1) Godkendt obligatorisk godkendelsesopgave - Rapporten
2) Syg ved ordinær eksamen
3) Ikke bestået ved ordinær eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I faget arbejdes med gruppestørrelse på 1-3 studerende.


Fagets centrale emneområder:
 

 • Strategisk analyse
 • Regnskabsanalyse
 • Analyse af regnskabskvaliteten
 • Reformulering af balance og resultatopgørelse til analysebrug
 • Analyse af egenkapitalen og pengestrømsopgørelsen
 • Rentabilitetsanalyse
 • Vækstanalyse
 • Fastlæggelsen af value drivers
 • Udarbejdelse af budget
 • Likviditetsberegning og værdiskabelse
 • Fastlæggelse af afkastkravet til den investerede kapital
 • Metoder og modeller til værdiansættelse
 • Følsomhedsberegninger
 • Mergers and Acquisitions

 

Undervisningsformer
• Fagets gennemføres med 40 timers undervisning på 3. semester.

• Undervisningen foregår som overbliksforelæsninger, plenumdiskussion med inddragelse af case og øvelsesopgaver.

• En børsnoteret virksomheder forestår en virksomhedspræsentationer på CBS.

• De studerende opdeles i grupper og udarbejder en værdiansættelse i form af en rapport vedr. den virksomhed, som blev præsenteret på CBS

• Rapporten indgår i et forhandlings- og rollespil mellem grupperne.

• Rapporten afleveres efterfølgende som en obligatorisk godkendelsesopgave til bedømmelsen godkendt/ ej godkendt.
Feedback i undervisningen
Der gives ikke en generel feedback på den obligatoriske godkendelsesopgave (Rapporten).

Ikke godkendte godkendelsesopgaver modtager feedback mhp. ombearbejdelse.
Studenterarbejdstimer
Skemalagt forelæsninger og øvelser 40 timer
Forberedelse inkl. eksamen 97,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningsdage og tidspunkter:

 

 • Tirsdag kl. 19.00-20.40 i ugerne 35-41 og 43-44
 • Tirsdag kl. 17.10-20.40 i ugerne 46-50
Foreløbig litteratur

Ole Sørensen: "Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang".

Gjellerup. 5. udgave, 2017. ISBN 978-87-13-05066-6.

Kap.: 2, 3., 11 

(øvrige kapitler indgår i det obligatoriske kursus: "Skat & Regnskabsanalyse" på HD Finansiering)

 

Tim koller, Marc Goedhart & David Wessels: "Valuation".

 Wiley. 6 udgave, 2015. ISBN 978-1-118-87373-1.

Kap.: 1-17, 27 og 35.

Sidst opdateret den 19-04-2017