English   Danish

2017/2018  DIP-DFINV1077U  Private Equity

English Title
Private Equity

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for HD (FIN)
Kursusansvarlig
  • Ken L. Bechmann - Institut for Finansiering (FI)
Kontaktinformation: hdf@cbs.dk
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 17-05-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Ved fagets afslutning forventes det, at den studerende er i stand til:
• diskutere kapitalfondes corporate governance model og sammenligne denne med både børsnoterede selskaber og andre privatejede selskaber,
• beskrive juridiske og finansielle aspekter af kapitalfondes overtagelse og ejerskab af porteføljevirksomheder,
• forholde sig til private equity set fra et investorsynspunkt og herunder redegøre for deres performance og udfordringerne ved at måle denne,
• sammenligne kapitalfonde (LBO) med venture fonde og business angels.
Forudsætninger for at deltage i kurset
De deltagende studerende forventes at have en grundlæggende forståelse for statistik og kunne foretage sædvanlige finansielle beregninger såsom nutidsværdiberegninger. Tilsvarende forudsættes en generel viden om finansielle markeder, finansielle institutioner og finansielle instrumenter såsom optioner.
Prøve/delprøver
Private Equity:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I dette fag søges bl.a. nedennævnte aspekter behandlet:

- Værdiansættelse, kapitalstruktur, Corporate Governance i relation til Private Equity - både LBO, Venture, Business Angels samt små privatejede selskaber
- Kapitalfondenes Corporate Governance modeller osv.
- Karakteristika ved alternative investeringer herunder Private Equity
- Organisering og struktur af kapitalfondes og deres investorer
 

Undervisningsformer
Undervisningen foretages af en række forskellige undervisere med forskellig ekspertise, herunder flere gæsteundervisere fra Private Equity industrien. I undervisningen inddrages i vidt muligt omfang eksempler og cases, og der forventes en høj grad af deltagelse fra de studerende..

Fokus er i høj grad på de praktiske aspekter og forhold.
Feedback i undervisningen
Der lægges vægt på løbende deltagelse af de studerende, og feedback gives i forbindelse med indlagte diskussionsopgaver mv.
Studenterarbejdstimer
Skemalagt forelæsninger og øvelser 40 timer
Forberedelse inkl. eksamen 97,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningsdage og tidspunkter:

 

  • Onsdag kl. 17.10-18.50 i ugerne 35-41 og 43-50 
  • Torsdag kl. 19.00-20.40 i ugerne 40-41, 44-45
  • Tirsdag kl. 17.10-18.50 i ugerne 43
Sidst opdateret den 17-05-2017