English   Danish

2017/2018  DIP-DFIRO1003U  Den finansielle virksomheds risikostyring

English Title
Risk Management of Financial Firms

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (FR)
Kursusansvarlig
  • Jørgen Just Andresen - Institut for Finansiering (FI)
Kontaktinformation: hdfr@cbs.dk
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 01-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal have indgående viden om de forskellige risici, som en finansiel virksomhed er udsat for, og hvilke muligheder og redskaber for risikostyring og afdækning af risiko der eksisterer.
Den studerende skal have viden om de love og regler, nationale såvel som internationale, der regulerer finansielle virksomheders operationer.

Den studerende skal have viden om hovedprincipperne for kapitaldækning og performancemåling i finansielle virksomheder.

Den studerende skal være kvalificeret til at kunne foretage værdiansættelser af balanceposter baseret på forskellige modeller.

Den studerende skal være kvalificeret til at gennemføre beregninger af risici med henblik på, at en række styringsværktøjer såsom finansielle instrumenter kan bringes i anvendelse.

Den studerende skal have kompetencer til at vurdere hvilke teorier, modeller, værktøjer m.v., der synes mest relevante i den konkrete situation.

Den studerende skal have kompetencer til at vurdere hensigtsmæssigheden af en konkret organisatorisk forankring af risikostyringsfunktionen.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Der stilles i løbet af semesteret 5 online quizzes, der hver består af en række multiple choice spørgsmål. Disse online quizzes udgør tilsammen den obligatoriske aktivitet i faget, der skal bestås, før man kan indskrives til eksamen. Beståelse forudsætter, at mindst 75 % af de stillede spørgsmål er besvaret korrekt. Spørgsmålene besvares individuelt.
Prøve/delprøver
Den finansielle virksomheds risikostyring:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
  • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
  • Oversættelsesordbøger i papirformat
Den studerende har adgang til
  • Udvidet IT-pakke
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

De forskellige finansielle virksomheder og deres opgaver behandles tillige med deres rolle i samfundsøkonomien. Centralbankens rolle såvel som reguleringen af de finansielle institutioner medinddrages. 

Der lægges særlig vægt på de forskellige typer risici: renterisiko, markedsrisiko, kreditrisiko, operationel risiko og likviditetsrisiko, såvel som på disse risicis samspil. Styringen af risici ved overvågning (fx stress tests), afdækning og direkte reduktion heraf indgår endelig med væsentlig vægt. 

Der er tale om forskningsbaseret undervisning ud fra et stillet pensum, der løbende ajourføres.

Undervisningsformer
På 2. semester er der 8 timer ugentligt i 15 uger samt et antal øvelsestimer. Undervisningen i faget Den finansielle virksomheds risikostyring dækker cirka 1/3 af semesteret, og den gennemføres ved forelæsninger. I disse skabes et overblik over regelsættet omkring den finansielle virksomheds risikostyring, fagets teorier kombineret med praktiske problemstillinger.

Der stilles i semesteret en obligatorisk godkendelsesopgave, og denne opgave gennemgås efterfølgende i øvelsesforløbet.

Der stilles løbende i semesteret et antal online quizzes, der samlet udgør en obligatorisk aktivitet.
Feedback i undervisningen
I forbindelse med faget vil der løbende blive lavet øvelser på klassen, hvor de studerende har mulighed for at teste deres viden.
Studenterarbejdstimer
Skemalagt forelæsninger og øvelser 44 timer
Forberedelse inkl. eksamen 93,5 timer
Sidst opdateret den 01-06-2017