English   Danish

2017/2018  DIP-DFIRV1002U  Finansielle kriser og krak

English Title
Financial Crises and failures

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (FR)
Kursusansvarlig
  • Per H. Hansen - MPP
Kontaktinformation: hdfr@cbs.dk
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 24-05-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Formålet med kurset er at give de studerende en teoretisk og empirisk begrundet viden om årsagerne til finansielle kriser og virksomhedskrak samt, hvad man stiller op med dem. Gennem analyse af konkrete bank- og virksomhedskrak på mikroniveuaet og finansielle kriser på makroniveauet – samt ikke mindst forbindelsen mellem de to niveauer – adresserer dette kursus problemstillinger, som enhver fremtidig virksomhedsleder og alle ansatte i finansielle institutioner bør kunne analysere og tage stilling til. Kurset udvikler derfor også de studerendes analytiske færdigheder i relation til at identificere årsager til konkrete kriser samt diskutere, hvordan de kunne være undgået.

Målopfyldelse
For at få karakteren 12 skal den studerende ved eksamen demonstrere

1) god forståelse for og viden om pensums teoretiske og empiriske indhold og grundlag
2) evne til at kombinere viden fra de anvendte teorier til at analysere finansielle kriser og virksomhedsskandaler
3) god forståelse for og viden om de af pensum omfattede cases og anden empiri, samt evne til at analysere og diskutere det på baggrund af de anvendte tekster.
Forudsætninger for at deltage i kurset
De deltagende studerende forventes at have en generel viden om finansielle markeder og finansielle institutioner.
Prøve/delprøver
Finansielle kriser og krak:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
  • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
  • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset er opdelt i to hoveddele:

1) Analyse og diskussion af teorier og empiri i relation til internationale og nationale bobler og finansielle kriser på makroniveau.

2) Analyse og diskussion af cases fra virksomhedssammenbrud relateret til finansielle markeder

I kurset første og mest omfangsrige del er fokus på teoridannelser fra hhv. ”business cycle” skolen og den monetaristiske skole om årsagen til finansielle kriser og finansiel ustabilitet. Her vil den finansielle krise fra 2007-2009 naturligvis indgå i diskussionerne, og fokusere på andre tilgange til finance end den strengt økonomiske. Her vil bl.a. blive inddraget sociologiske og kulturelle  – narrative – tilgange til forståelse af finansielle kriser.

I kursets anden del skifter fokus til mikroniveauet, hvor enkelte udvalgte bank- og virksomhedskriser og deres relation til finansielle kriser analyseres. Gennem casediskussioner søges årsagerne til disse kriser indkredset og identificeret, og det diskuteres, hvad der kunne være gjort for at undgå dem. Herunder vil der bl.a. være fokus på corporate governance tiltag, organisationskultur, interne og eksterne kontroller samt kontekstens betydning.

 

Kurset er ikke kvantitativt og anvender ikke modeller mhp at kunne forudsige kriser.
 

Undervisningsformer
Undervisningen foregår som en blanding af forelæsninger og diskussioner. Hvor meget diskussion der bliver afhænger i høj grad af de studerende selv samt af antallet af studerende. Der er intet facit i dette kursus, men der er meget at diskutere og tage stilling til. Det er derfor en forudsætning for at følge kurset, at du er velforberedt til hver gang, og at du har lyst til at diskutere tekster og cases.
En betydelig del af kursets tekster er på engelsk.
Feedback i undervisningen
Kursets diskussionsbaserede form sikrer, at der løbende gives feedback i samtlige lektioner.
Studenterarbejdstimer
Skemalagt forelæsninger og øvelser 40 timer
Forberedelse inkl. eksamen 97,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkt: Tirsdag/torsdag 17.10-18.50

Foreløbig litteratur

Ændringer kan og vil forekomme
 
Bemærk: Nedenstående tekster kan blive suppleret med kortere aktuelle tekster fra danske og internationale magasiner og aviser
 

Litteraturliste (som også er pensumliste, inkl. film)

 

Samtlige tekster er i kompendiet, som kan købes i boghandelen.

 

FILM

 

Inside Job

The Flaw

 

Litteratur

 

“25 People to Blame for the Financial Crisis. The good intentions, bad managers and greed behind the meltdown.” Time Magazine:

 

Bordo, Michael, “The Lender of Last Resort: Alternative Views and Historical Experience”, Federal Reserve Bank of Richmond Economic Review, vol. 76, no. 1, 1990, pp. 18-29.

 

Brinded, Lianna, ”The sorry history of the near-destruction of investment banking at RBS”, Business Insider UK, 6. marts 2015. http:/​/​uk.businessinsider.com/​why-rbs-failed-as-an-investment-bank-2015-3

 

de Bondt, Verner, “Bubble Psychology”, in William C. Hunter et al (eds.), Asset Price Bubbles. The Implications for Monetary, Regulatory, and International Policies, Cambridge, MA: MIT Press 2003, pp. 205-16.

 

de Larosìere, Jaques, Chapter 1, Causes of the Financial Crisis”, Report of the High-Level Group on Financial Supervision in the EU, pp. 1-12

 

Dore, Ronald, “Financialization of the Global Economy”, Industrial and Corporate Change, Volume 17, Number 6, pp. 1097–1112

 

Eichengreen, Barry & Kevin O’Rourke, “A tale of two depressions: What do the new data tell us?” February 2010, http:/​/​www.voxeu.org/​index.php?q=node/​3421

 

Eichengreen, Barry & Peter Temin, “Fetters of Gold and Paper”, Oxford Review of Economic Policy, Vol. 26, no. 3, 2010, pp. 370-384

 

FCIC, Conclusions, 2009, https:/​/​fcic.law.stanford.edu/​report

 

Hamilton, Stewart & Alicia Micklethwait, Greed and Corporate Failure. The Lessons From Recent Disasters, Palgrave MacMillan: New York 2006. Kapitel 1, 2, 3 og 10

 

Hansen, Per H., ”Bankredninger i Danmark – en stabil tradition”, i Torben Andersen og Karsten Ronit (ed.), Den danske banksektor – mellem tradition og forandring, Århus: Systime 1997, pp. 39-75

 

Hansen, Per H., “Finansielle krisers efterspil i (Danmarks)historien, 1857-1930”, Samfundsøkonomen, nummer 1, 2010, pp. 23-28

 

Hansen, Per H., “From Finance Capitalism to Financialization. A Cultural and Narrative Perspective on 150 Years of Financial History”, Enterprise & Society, vol. 15, no. 4, 2014

 

Ho, Karen, “Disciplining Investment Bankers, Disciplining the Economy: Wall Street’s Institutional Culture of Crisis and the Downsizing of Corporate America”, American Anthropologist, vol. 111, no. 2, 2009, pp. 177-189.

 

Kindleberger, Charles and Robert Z. Aliber, “The Anatomy of a Typical Crisis”, in Manias, Panics and Crashes. A History of Financial Crises, New York, Palgrave, MacMillan 2011, pp. 26-38.

 

Krugman, Paul, “How did economists get it so wrong?” New York Times Magazine, September 2, 2009.

 

Lai, Linda, “The Norwegian banking crisis: Managerial Escalation of Decline and Crisis”, Scandinavian Journal of Management, 10(4): 397-408.

 

Minsky, Hyman, “A Theory of Systemic Fragility”, (1977) in Bordo, Michael, Financial Crises. Volume 1, Cambridge, Edward Elgar 1992, pp. 45-59

 

Moss, David A., “Reversing the Null. Regulation, Deregulation and the Power of Ideas”, Harvard Business School Working Paper, 10-080, 2010 http:/​/​www.hbs.edu/​research/​pdf/​10-080.pdf

 

Mukunda, Gautam, “The Price of Wall Street’s Power”, Harvard Business Review, June 2014, pp. 70-78

 

North, Douglas C., “Institutions and the Performance of Economies Over Time” in Claude Menard & Mary M. Shirley, Handbook of New Institutional Economics, Dordrecht, 2005, pp.  21-30

 

Partnoy, Frank, “Financial Systems, Crises, and Regulation”, Legal Studies Research Paper Series, no. 14-154, May 2014

 

Rangvid, Jesper, Den finansielle krise i Danmark. Årsager, konsekvenser og læring. Erhvervs- og Vækstministeriet, 2013, Del 1: Årsager til finanskrisen, pp. 1-25

 

Schwartz, Anna. “Real and Pseudo-Financial Crises”, in Forrest Capie & Geoffrey Wood (eds.), Financial Crises and the World Banking System, London: MacMillan 1986, pp. 11-31.

 

Schwartz, Anna, “Origins of the Financial Market crisis of 2008”, Cato Journal, vol. 29, no. 1, pp. 19-23.

 

Straumann, Tobias, “The UBS crisis in historical perspective”, Expert Opinion 2010, University of Zürich. Can be downloaded from http:/​/​www.ubs.com/​1/​e/​transparencyreport.html

 

White, Lawrence H., “How did we get into this financial mess?” Cato Institute Briefing Papers, No. 110, November 18, 2008. http:/​/​www.cato.org/​pubs/​bp/​bp110.pdf

 

Sidst opdateret den 24-05-2017