English   Danish

2017/2018  DIP-DFIRV1003U  Ledelse af finansiel virksomhed

English Title
Managing a Financial Business

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for HD (FR)
Kursusansvarlig
 • Kasper Schiøth - Institut for Finansiering (FI)
Kontaktinformation: hdfr@cbs.dk
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 24-05-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal have viden om og forståelse for de rammer, der gælder for ledelse af finansiel virksomhed, samt hvordan ledelse kan udfoldes inden for disse rammer.
 • Demonstrere en bred viden om den finansielle sektor, udviklingen i denne samt om de gennemførte reformer af den finansielle regulering og formålene med disse.
 • Have viden om krav og forventninger til governance i den finansielle sektor, herunder bl.a. krav til ledelse og styring af finansielle virksomheder, krav til ledelsesmedlemmers viden og erfaring samt krav til aflønning.
 • Forstå teorier inden for hovedemner i organisationsteori og bringe dem i anvendelse på konkrete cases vedrørende finansielle virksomheder
 • Foretage selvstændige analyse af problemstillinger i relation til regulerings- og ledelsesmæssige aspekter inden for rammerne af finansiel virksomhed samt argumentere for koblingen mellem rammer for ledelse og udfyldelse af ledelsesrummet.
Forudsætninger for at deltage i kurset
De deltagende studerende forventes at have en grundlæggende forståelse for statistik og kunne foretage sædvanlige finansielle beregninger såsom nutidsværdiberegninger. Tilsvarende forudsættes en generel viden om finansielle markeder, finansielle institutioner og finansielle instrumenter såsom optioner.
Prøve/delprøver
Ledelse af finansiel virksomhed:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets indhold er baseret på to grundlæggende perspektiver;

 

1. Rammerne for ledelse af finansiel virksomhed, og 

2. Udfoldelse af ledelse i finansiel virksomhed.

 

Inden for disse to felter bevæger faget sig ind i en række forskellige temaer:

- Udviklingen inden for den finansielle sektor

- Den finansielle krise og læren af denne

- Reguleringen af den finansielle sektor

- Organisation og ledelse
- Strategisk forandringsledelse

- Organisationsdesign- og organisationsanalyse
- Organisation og omverden

 

Fagets indhold er anvendeligt for finansielle virksomheder generelt men i det omfang der i undervisningen gennemgås detailregulering tages der udgangspunkt i reguleringen for pengeinstitutsektoren

Undervisningsformer
Faget indeholder 40 lektioner fordelt på blokke af 2 lektioner per gang samt en række blokke af 4 lektioner, der gennemføres lørdage.
Feedback i undervisningen
En dobbeltlektion konverteres til øvelsesopgave, der giver de studerende mulighed for at aflevere skriftlig opgave til bedømmelse, der i omfang svarer til ¾ af en eksamensopgave .

I undervisningslektionerne afsættes tid til studenteroplæg, hvor studerende i grupper eller hver for sig forbereder og præsenterer en given case eller en given del af pensum.

Studenterarbejdstimer
Skemalagt forelæsninger og øvelser 40 timer
Forberedelse inkl. eksamen 97,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkt: Onsdag 19.00-20.40/lørdag 8.55-12.25

Foreløbig litteratur
 • Lov om Finansiel Virksomhed
 • Artikelsamlling
 • Dansk Bankvæsen (Cato Baldvinsson m.fl. | Karnov Group) - 7. udgave forventes iflg. forlaget at udkomme sommer 2017.
 • Organisationsteori (6. udgave | Jørgen Frode Bakka m.fl.Handelshøjskolens forlag) - udgår muligvis til fordel for anden pensumsbog

 

 

 

 

Sidst opdateret den 24-05-2017