English   Danish

2017/2018  DIP-DFIRV1005U  International Finance

English Title
International Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (FR)
Kursusansvarlig
  • Jesper Rangvid - Institut for Finansiering (FI)
Kontaktinformation: hdfr@cbs.dk
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 18-04-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal kunne forklare centrale begreber i teorien om international finansiering. Den studerende skal kunne redegøre for forskellige valutakursregimer samt valutakursdannelse samt kunne diskutere fordele og ulemper ved forskellige valutakursregimer. Den studerende skal kunne benytte teorier til at analysere, hvad der påvirker valutakursdannelsen og vurderer virksomheders valutaeksponering. Herudover skal den studerende opnå viden om metoder til afdækningen af denne risiko.
Prøve/delprøver
International Finance:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
  • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
  • Oversættelsesordbøger i papirformat
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget giver de studerende kendskab til en række basale begreber inden for international finansiering. Således opnår den studerede kendskab til nominelle og reale valutakurser, dækket og udækket renteparitet samt købekraftsparitet. Forskellige afledte produkter, primært valutaoptioner og forward valutakurser, vil blive gennemgået. Faget har som hovedformål at gøre den studerende i stand til at analysere valutakursrisici. Der vil således blive gennemgået teori om valutakursdannelse i henholdsvis flydende kursregimer samt om fastkursregimer. Det er en væsentlig del af faget, at den studerende opnår indsigt om valutakursrisici og kan bruge denne indsigt til at bedømme virksomheders valutaeksponering, samt eventuelle valutakursrisici ved låneprodukter. Der vil således blive lagt vægt på at diskutere, hvordan man kan sikre sig i mod en given valutakurseksponering.

Undervisningsformer
Faget gennemføres med 40 timers undervisning i 3.semester. I undervisningen vil, der blive lagt op til en dialogbaseret undervisning, der tager udgangspunkt i diskussion af pensum. Der vil så vidt muligt blive lagt vægt på praktiske eksempler og der vil løbende blive løst eksamenslignende opgaver, således at der vil være en vekselvirkning imellem forelæsningsagtig gennemgang og øvelser. Centrale begreber og teori vil således blive gennemgået via forelæsninger.
Feedback i undervisningen
Ikke relevant
Studenterarbejdstimer
Skemalagt forelæsninger og øvelser 40 timer
Forberedelse inkl. eksamen 97,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkt: Tirsdag/torsdag 17.10-18.50/lørdag 12.35-17.00

Sidst opdateret den 18-04-2017