English   Danish

2017/2018  DIP-DINBV1005U  International finansiering: Grundlag i teori og praksis

English Title
Fundamentals of Multinational Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (IB)
Kursusansvarlig
 • Bent Jørgensen - EGB
Administrativ kontakt: hdib@cbs.dk
Primære fagområder
 • Globalisering og international virksomhed/Globalization and international business
Sidst opdateret den 07-04-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Den studerende skal kunne demonstrere fuld forståelse for de teorier og paradigmer indenfor:
 • Centrale drivers i verdensøkonomien
 • Grundlæggende risikobegreber såsom volatilitet, kobling mellem renter og valutaudsving etc
 • Optioner og optionsbegrebet, herunder anvendelse af Black Merton-Scholes modellen til beregning af options præmien
 • Forward hedging (terminsforretningen), forklaring af terminsbegrebet dels via fradrag/tillæg og dels via money market hedgen
 • Pariteter - gennemgang af rentepariteten, fisher effekten, den internationale fisher effekt, købekraft pariteten
 • Makroøkonomisk forecasting - gennemgang af de makroøkonomiske elementer, der determinerer den fremtidige valutakursudvikling
 • Teknisk analyse - glidende gennemsnit, modstandspunkter etc.
 • Virksomhedens eksponeringsbegreber, transaktion-, translations- og økonomisk eksponering
 • Handelsfinansiering, herunder remburser, internationale betalinger, debitorstyring og vurdering af sikkerhed
 • Projektfinansiering, tilbagediskontering af cashflow, intern rente, wacc begrebet etc.
 • International rating, politisk risiko etc . • Arbejdskapital - beregning af binding mv. • Den studerende skal kunne indhente og anvende relevant faglig litteratur samt data til løsning af fagets problemstillinger, herunder forholde sig kritisk til metode og teori. Ligeledes kunne anvende og formidle teori og metode i praktisk øjemed.
Prøve/delprøver
International finansiering: Grundlag i teori og praksis:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende afleveret det skriftlige produkt til den ordinære eksamen, men er syg til den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af det oprindelige produkt.

Hvis den studerende ikke har afleveret det skriftlige produkt på grund af sygdom til ordinær eksamen, skal den studerende udarbejde et produkt og deltage i den efterfølgende mundtlige sygeprøve på basis af dette.

Er den studerende ikke-bestået efter den mundtlige prøve, kan den studerende vælge at indlevere et nyt, et forbedret eller det samme produkt og på den baggrund deltage i den mundtlige omprøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget behandler de teorier og modeller der forklarer fundamentale sammenhænge inden for multinational finansiering og risikostyring og har til formål at give de studerende et værktøj til de problemstillinger, der imødeses i forbindelse hermed.


Den samlede arbejdsbelastning dækker over timer fordelt på undervisning, forberedelse og eksamensaktiviteter. 

Undervisningsformer
Fagelementet er baseret på en kombination af forelæsninger, diskussion og case arbejde i grupper. De studerende vil løbende gennem forløbet skulle fortolke studiemateriale og videreformidle dette til deres medstuderende
Feedback i undervisningen
Underviseren vil give generel feedback i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 21 timer
Forberedelse 36 timer
Eksamensforberedels og synopsis 80 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningen ligger på mandage kl. 17.10 - 19.45 i uge 35 - 41.

 

Afl. af skriftlig opgave d. 24.10 - mundtlig eksamen d. 02.11.

Foreløbig litteratur

Moffett Stonehill & Eiteman (2013): Fundamentals of Multinational Finance. 4 ed., New York: Addison-Wesley Publishing Company

Sidst opdateret den 07-04-2017