English   Danish

2017/2018  DIP-DMAMV1004U  Business-to-Business markedsledelse

English Title
Market Leadership in B2B Marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (MM)
Kursusansvarlig
 • Jens Geersbro - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Administrativ kontakt: hdmm@cbs.dk
Primære fagområder
 • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 17-08-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Opnå opdateret forskningsbaseret viden om fagets teori, metode og praksis.
 • Kunne forstå og reflektere over tilhørende teori, videnskabelige metoder og praksis.
 • Anvende fagets metoder og redskaber samt kunne anvende generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse indenfor området B2B markedsledelse.
 • Vurdere fagets teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller.
 • Formidle fagets problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister.
 • Håndtere de komplekse og udviklingsorienterede situationer, der falder inden for fagets område
 • Forholde sig kritisk til fagets teori og kunne udvælge og argumentere for valget af fagets modeller og begreber i forhold til analyse og forståelse af konkrete praktiske problemstillinger indenfor B2B markedsledelse
 • Selvstændigt anvende fagets færdigheder ved at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig et professionelt ansvar
Prøve/delprøver
Business-to-Business Markedsledelse:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmer(e):: Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at give den studerende en omfattende viden om udfordringerne i moderne B2B markedsledelse. Ikke blot er leverandørvirksomheder aktive på dette marked, idet også kundevirksomheder opsøger og etablerer relationer med leverandører og udvikler disse relationer over tid. Uanset om markedet ses fra leverandørvirksomheden eller fra kundevirksomheden er et af de centrale elementer, at der skabes værdi for begge parter. Centralt i faget er derfor forståelsen af værdi, værdiskabelse og det at ekstrahere værdi fra virksomhedens relationer. Fokus er på virksomhedens rolle i markedet, hvad enten det er som kunde eller som leverandør – snarere end på intra-organisatoriske forhold.

Undervisningsformer
Undervisningen gennemføres ved dialogforelæsninger og mini-cases. Dialogforelæsninger er her en kombination af oversigtsforelæsninger og dialog med inddragelse af deltagernes egne erfaringer og aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til pensum.
Feedback i undervisningen
Der gives feedback i form af online quiz'er
Studenterarbejdstimer
Forberedelse, inkl. casebesvarelser 108 timer
Tilstedeværelse/dialogundervisning/casefremlæggelser 27 timer
Eksamensaktiviteter 15 timer
Yderligere oplysninger

Studieansvarlig, lektor Jens Geersbro

Undervisningen ligger på lørdage kl. 8.55 - 14.15/15.00 i uge 33 - 37. 

Eksamen: 4 timers skriftlig onsdag den 27.09 kl 9-13.

Foreløbig litteratur

Meddeles senere.

Sidst opdateret den 17-08-2017