English   Danish

2017/2018  DIP-DOPLV1080U  Business Transformation Strategies

English Title
Business Transformation Strategies

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (ØP)
Kursusansvarlig
 • Peter Beyer - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Kursusadministration: hdop@cbs.dk
Primære fagområder
 • Strategi/Strategy
Sidst opdateret den 29-05-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Viden
•Faget bibringer de studerende en forskningsbaseret viden om teorier og metoder til effektivisering af organisationer. Dette sker i praksis via processer og værktøjer såsom Business Engineering, Collaborative Engineering, Systemisk tænkning, Organisationsudvikling etc.
•På det praktiske plan skal de studerende kunne forstå og reflektere over teorier, videnskabelige metoder og praksis i forbindelse med transformationsprojekter i specifikke organisatoriske sammenhænge. De studerende skal her have en viden om hvordan man kan facilitere disse processer ligesom de skal være i stand til at reflektere over samspillet imellem virksomhedens overordnede strategier og udviklingen og implementering af optimale forretningsmodeller.

Færdigheder
De studerendes centrale færdigheder omfatter:
•At kunne anvende fagets videnskabelige modeller og metoder såsom Business Transformation, Collaborative Engineering, systemisk tænkning mv. til at effektivisere organisationer samt kunne anvende de generelle færdigheder, der knytter sig til faget, til at indgå i arbejdet med at udvikle organisationers forretningsgange, deres kunde- og leverandørrelationer samt forbedre og implementere forretningsmodeller.
•At kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger som knytter sig til transformationsprojekter af såvel strategisk, taktisk som operationel karakter samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller.
•At kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller omkring innovations- og udviklingsprojekter, der har til formål at indrette og forbedre virksomhedens værdiskabelse.

Kompetencer
De studerendes centrale kompetencer består i at kunne:
•Håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver og situationer i transformationsprojekter i en organisatorisk/​arbejdsmæssig sammenhæng.
 • At kunne indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring ændring af forretningsgange ofte på tværs af eksisterende afdelings- og funktionsstrukturer med en professionel tilgang.
 • At kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring indenfor fagområdet Business Transformation Strategies.
 • Eksamensmål For at opnå karakteren 12 for projektet skal den studerende kunne:
 • Opstille og argumentere for en velafgrænset relevant selvstændig problemformulering
 • Afgrænse besvarelsen således, at projektets analyser og diskussioner er relevante, nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen
 • Skabe en sammenhæng imellem problemformulering, afgrænsning og disposition således at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen. Demonstrere kendskab til og anvendelse af relevante begreber, modeller, perspektiver og teorier fra det fag som projektet tager udgangspunkt i
 • Diskutere og begrunde valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri.
 • Skabe sammenhæng imellem valg af teori og empiri, f.eks. ved at teorien anvendes i analysen af empirien
 • Dokumentere og/eller argumentere for analysens påstande i analyse og konklusion
 • Formulere sig i skrift på en saglig og let tilgængelig måde.
Prøve/delprøver
Business Transformation Strategies:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår, Ordinær eksamen i oktober. Reeksamen i november.
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål
Formålet med faget er at sætte de studerende i stand til at deltage i innovations- og udviklingsprojekter der har til formål at ændre virksomhedens forretningsprocesser, IT-systemer og organisationsstrukturer, så de understøtter virksomhedens overordnede forretnings- og forandringsstrategier. Faget er bygget op, så kursisterne sættes i stand til at opnå stærkt forbedrede resultater ved at arbejde bredere med metoder, fremgangsmåder, værktøjer og teknikker som anvendes af de professionelle strategi- og organisationskonsulenter. Kurset kommer bl.a. rundt om metoder til forandringsanalyse, procesinnovation, business engineering, collaborative engineering, værdibaseret ledelse, e-business, procesorientering af virksomheden, resultatforbedring, forandringsledelse og 3 generations IT-ledelse.

 
Indhold

 • Metodeteori til opnåelse af praktiske resultater herunder: ”hvordan laver du et godt skriftligt forlæg"
 • Forbedrede resultater gennem nye samarbejdsformer imellem medarbejdere, ledere, ejere, kunder og leverandører/samarbejdspartnere
 • Moderne og effektive workshopprocesser som værktøj til konfliktløsning, samarbejdsudvikling, visionering og etablering af ledelsesmæssigt fodslag
 • Fremgangsmåder og teknikker til design af effektive forretningsprocesser.
 • Organisatorisk ændringsledelse.
 • Implementering af løsninger i organisationer. Overfladeimplementering hhv. dybdeimplementering
 • Den procesorienterede virksomhed, Evaluering af procesmodenhed,
 • Transformationers natur og hvordan vi kan diagnostisere transformationsbehov
 • Teknikker til at etablere det nødvendige ledelsesrum
 • Teknikker til ændring af adfærd, kultur og samarbejdsformer
 • Håndtering af kaotiske transformationsprocesser
 • Autoritativ ændringskommunikation
 • Motivation og konflikthåndtering
 • Teknikker til håndtering af radikale og innovative ændringer
 • Resonant og tillidsbaseret ændringshåndtering
 • Etablering af ejerskab, dybdeimplementering og forankring af den ønskede løsning
 • Transformationsledelse og dilemmahåndtering
Undervisningsformer
28 lektioner

Undervisningen består af en blanding af forelæsninger, selvstudium, gruppediskussioner og øvelser. Der anvendes cases, der beskriver konkrete virksomhedstransformationer. Spørgsmålet er af formen: Hvis du var en deltager, hvad ville du så gøre i denne situation? Spørgsmålet diskuteres ud fra såvel litteraturen som praktiske erfaringer.

Varianter: Man diskuterer en aktuel implementeringssituation. Man skal forelægge sin plan som det var til en gruppe medarbejdere, eller til en bestyrelse. Man skal analysere problemløsningsmønstret på en arbejdsplads (fx ens egen eller en anden) og foreslå ændringer.
Feedback i undervisningen
I kurset indgår cases som de studerende bearbejder i kursusforløbet og efterfølgende fremlægger i plenum med kommentarer fra øvrige studerende og læreren
Studenterarbejdstimer
Undervisning 28 timer
Forberedelse og eksamen 109,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkt: Tirsdag 17.10-20.40 i uge 35-41

Foreløbig litteratur

1. Værdibaseret ledelse; (værdistyrede transformationer); 4. udgave, Peter Beyer, Karnov, 2015

 

2, Kompendium i Transformationsstrategier

 

2. Der vil derudover blive udleveret elektronisk dokumentation dækkende kursusforløbet indeholdende foils fra forelæsningerne, udvalgte artikler, cases, værktøjer og teknikker, alt sammen hyperlinket elektronisk i en struktur, der gør det muligt hurtigt at tilgå materialet

Sidst opdateret den 29-05-2017