English   Danish

2017/2018  DIP-DREGV1035U  Økonomistyring i politisk styrede organisationer

English Title
Management Accounting in Political Organisations

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 40
Studienævn
Studienævnet for HD (REØ)
Kursusansvarlig
  • Peter Skærbæk - Institut for Regnskab og Revision (RR)
  • Tim Neerup Themsen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Studieadministrator:
Pia Clasen
Mail: pc.acc@cbs.dk
Primære fagområder
  • Organisation/Organization
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
  • Strategi/Strategy
Sidst opdateret den 15-12-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Identificere teorier og modeller fra pensum der er relevant til at belyse praktiske økonomistyringsmæssige udfordringer (herunder eksamenscasen)
  • Analysere praktiske økonomistyringsmæssige udfordringer ved brug af faget teorier og modeller (herunder eksamenscasen mere specifikt)
  • Reflektere over fagets teorier og modeller både i forhold til praktiske forhold samt fagets indhold generelt (jf. eksamenscasens emne)
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget kan vælges blandt alle HD 2. dels linjer og kræver ingen særlige forudsætninger. Det vil dog være en fordel at have kendskab til økonomistyring samt organisationsteori mere generelt.
Prøve/delprøver
Økonomistyring i politisk styrede organisationer:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår, Ordinær prøve: Uge 39

Præcise datoer oplyses på MY.CBS.DK og CBS Learn
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen foregår således, at den studerende trækker en mini-case med et eller flere tilhørende spørgsmål, som den studerende efterfølgende til forberedelsen har 20 min. til at besvare. Mini-casen vil have en længde af én A4-side og vil dække en praktisk problemstilling inden for et eller flere områder af pensum.

 

Formålet med mini-casen er, at den studerende udover at kunne gengive pensum også kan identificere og belyse praktiske problemstillinger, dvs. at den studerende skal kunne anvende pensum på konkrete organisationers udfordringer relateret til økonomistyring.

 

Til selve eksaminationen forventes det, at den studerende selv kan tage ordet og besvare de(t) til casen relaterede spørgsmål. Eksaminationen vil dog være dialog-baseret, så det forventes ikke at den studerende skal styre samtalen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål:

Mange virksomheder og offentlige organisationer kæmper dagligt med at få økonomistyring til at virke efter hensigten. Udfordringer, såsom hvordan man håndterer stærke fagprofessioner, politisk indblanding, samt modstridende interesser blandt medarbejdere og ledere, gør det ofte svært at realisere de økonomistyringsmæssige målsætninger. Mange virksomheder og offentlige organisationer ender derfor ud med en økonomistyringspraksis, der ikke fungerer optimalt. Spørgsmålet er, hvordan man kan forstå og håndtere dette.

 

Dette fags formål er at give de studerende solide kompetencer med henblik på at kunne identificere, analysere og konstruere forslag til løsning på politisk styrede organisationers særlige økonomistyringsmæssige udfordringer. Faget ønsker at opnå dette ved at bibringe de studerende med en række teoretiske perspektiver, der strækker sig udover de mere traditionelle økonomistyringsperspektiver, og dermed kan bruges som supplement til traditionel økonomistyring.

 

Indhold:

Faget lægger ud med at behandle den særlige økonomistyringslogik, der gennem snart tre årtier har præget både private og offentlige organisationer, nemlig New Public Management og ideen om det økonomisk rationelle individ. Herefter sættes der fokus på ideen om, at økonomistyring ved at hjælpe med at gøre alle aktiviteter målbare og reviderbare per automatik vil skabe øget værdi. Her vil faget nærmere tage en række begreber op, såsom enhedsomkostningsbegrebet, ved at belyse både, hvad sådan et begreb kan muliggøre, men også, hvilke problemer der kan opstå når alle aktiviteter på denne måde forsøges måleliggjort.

 

Faget fortsætter herefter med at belyse, hvordan økonomistyring gennem dets særlige styringsrationale påtvinger medarbejdere en særlig økonomisk identitet, som disse mennesker ofte ikke bryder sig om, hvilket afstedkommer en række særlige problemstillinger, som virksomheder må løse. I den forbindelse vil faget også belyse de strategier, som medarbejdere typisk benytter som modreaktion til at "bekæmpe" økonomistyringens særlige rationale.

 

I dette fag vil der også være fokus på økonomistyringens motivationsmæssige problemstillinger, hvor blandt andet en række adfærdsmæssige designfaktorer, såsom budgetdeltagelse og budgetevalueringsstile belyses. Der vil også blive kigget nærmere på magt og kulturmæssige aspekter forbundet med at indføre økonomistyring.

 

Pædagogik:

Faget benytter sig af en kombination af teoretiske tekster og praksisnære cases, således at de studerende både tillærer en række (nye) perspektiver og ser disse illustreret gennem konkrete organisationers udfordringer. I selve undervisningen vil hovedvægten ligge på at skabe diskussioner indenfor dagens emne, sådan at tiden ikke kun bruges på at gennemgå pensum, men også at få vendt og drejet de til undervisningen læste cases. Det er fagets formål gennem lektionerne at få skabt et læringsrum, hvor de studerende kan tillære og afprøve deres viden. Formålet er at blive bedre til at kunne identificere konkrete praktiske problemstillinger der må håndteres for at sikre en effektiv økonomistyring.

Undervisningsformer
En undervisningssession vil typisk bestå af en forelæsning kombineret med småøvelser, caseanalyser, plenum- og gruppe diskussioner. Der vil løbende blive vekslet mellem disse for at skabe et spændende og varieret læringsmiljø.

Der vil ikke være hjemmeopgaver eller lignende på dette fag.
Feedback i undervisningen
Feedback på dette fag vil blive givet gennem den løbende diskussion under forelæsningerne, samt gennem brugen af office hours, som er et tilbud til de studerende, der måtte ønske en mere individuel feedback.
Studenterarbejdstimer
Undervisning (ca. 10-12 lektioner af 3 timer) 36 timer
Forberedelse til undervisning (læsning af pensum) 72 timer
Eksamen (forberedelse + selve eksamen) 29 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningen:

Mandag og onsdag, uge 33-38, kl. 17.10-19.45

 

 

Videopræsentation af faget

Foreløbig litteratur

Litteraturen offentliggøres på MY.CBS.DKog CBS Learn i juli/august. Der blive lagt vægt på artikler og bogkapitler og der vil derfor blive trykt en artikelsamling.

Sidst opdateret den 15-12-2017