English   Danish

2017/2018  DIP-DREGV1038U  Erhvervsbeskatning

English Title
Business Tax

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (REØ)
Kursusansvarlig
 • Fagansvarlig
  Jane Bolander - LAW
 • Michael Andersen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Studiesekretær:
Pia Clasen
Mail: pc.acc@cbs.dk
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Sidst opdateret den 06-03-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Fagets overordnede mål er at sætte de studerende i stand til på et højt niveau at kunne identificere, analysere og løse centrale og komplekse skattemæssige problemstillinger.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Progressionsvalgfag som kun udbydes til HD(R) studerende
Prøve/delprøver
Erhvervsbeskatning:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter og Vinter, Ordinær prøve afvikles: december

Syge- omprøven afvikles i uge 10

De præcise datoer oplyses på My-CBS og CBS Learn
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Skriftelige prøve:

Eksamen er baseret på en stillet opgave.

 

Mundtlig prøve:

Individuel mundtlig eksamen uden forberedelse af ca. 20 min. varighed inklusiv bedømmelse.

 

Ved eksamens begyndelse vælger eksaminanden et spørgsmål som vil danne grundlag for den mundtlige eksaminationen.

Emnerne, der vil blive eksamineret i, tager udgangspunkt i det pensum, der er beskrevet i målbeskrivelserne.

Eksamination vil primært være mundtlig, men lettere beregninger kan forekomme.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets indhold

 

Faget består som af 4 delområder:

 

 • ”Beskatning af personlig virksomhed”.
  Delområdet beskæftiger sig med de forskellige måder personlig virksomhed kan beskattes på: Personskatteloven, virksomhedsskatteloven og kapitalafkastordningen. Den studerende skal kunne redegøre for forskellene mellem de forskellige beskatningsmåder samt vide, hvornår man med fordel kan bruge en af beskatningsformerne frem for de andre. Den studerende skal kunne behandle de problemstillinger, der opstår når virksomhedsordningen anvendes samt kunne angive, hvor meget der skal hæves hvis skatten ønskes optimeret.

 

 • ”Valg af virksomhedsform og virksomhedsoverdragelse”.
  I denne del af faget skal de studerende kunne angive hvilke forhold der øver indflydelse på, hvilken virksomhedsform der vil være mest hensigtsmæssig. Med udgangspunkt i en konkret virksomhed skal den studerende kunne beregne konsekvenserne ved omdannelse efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse og ved skattepligtig omdannelse af personligt firma til selskab og herved være i stand til at vælge den mest hensigtsmæssige omdannelsesform. Hovedvægten lægges på den skattefrie omdannelse.

 

 • ”Omstrukturering og ejerskifte”.
  Der fokuseres på de forskellige former for skattefrie omstruktureringer. Den studerende skal kunne beregne de skattemæssige konsekvenser af ejerskifte ved de forskellige modeller og dermed vurdere hvilken model der er mest hensigtsmæssig i det konkrete tilfælde.

 

 • ”Udvidet selskabsbeskatning”.
  Emnet skal ses i forlængelse af den grundlæggende selskabsbeskatning på 6. semester skat. Der fokuseres på national og international sambeskatning, opgørelse af sambeskatningsindkomsten, transfer pricing, rentefradragsbegrænsningsregler, konvertering fra årsrapport til selvangivelse (skatteafstemning), udbyttebeskatning og særlige forhold i KGL og ABL vedr. selskaber.
Undervisningsformer
Der vil blive vekslet mellem forelæsninger, klassedialog, mindre opgaver og cases.
Inden for hvert af de 4 delområder vil der være caseopgaver.

Består af 50 lektioner á 45 minutter.

Mulighed 1:
tirsdage og/eller torsdage, uge 40-50, kl. 17.10 - 20.40 fordelt over 15 gange

Mulighed 2:
lørdag, uge 40-50, kl. 8.55 - 14.15 fordelt over 9 gange.
Feedback i undervisningen
• Løbende brug af 'begrebs-spørgsmål' fra lærebogen, samt gennemgang af øvelser/cases
•Der gives feedback løbende i undervisningen herunder feedback på præsentationer fra studerende samt øvelsesopgaver der stilles som en del af undervisningen.
• Der gives mundtlig feedback på præsentationer af cases og øvelser i undervisningen
• Feedback på dette fag vil blive givet gennem den løbende diskussion under forelæsningerne
Studenterarbejdstimer
Undervisning 38 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse 233 timer
Yderligere oplysninger

Undervisning:
Mulighed 1: tirsdage og/eller torsdage, uge 40-50, kl. 17.10 - 20.40
Mulighed 2: lørdag, uge 40-50, kl. 8.55 - 14.15

Foreløbig litteratur

Litteraturen offentliggøres på MY.CBS.DK og CBS learn i august/september.

 

Vær opmærksom på, at der ikke må medbringes E-bøger til eksamen.

Sidst opdateret den 06-03-2017