English   Danish

2017/2018  DIP-DREGV1039U  Finansiel planlægning

English Title
Financial planning

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (REØ)
Kursusansvarlig
 • Fagansvarlig
  Jens Kristian Andersen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Studieadministrator:
Pia Clasen
Mail: pc.acc@cbs.dk
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Sidst opdateret den 30-08-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Fagets overordnede mål er at give de studerende en basisviden omkring betydningen af mere overordnede finansieringsforhold for den strategiske styring af virksomheden. De studerende vil således få kompetencer til forståelse af strategiske aspekter som grundlag for hvilke elementer der har indvirkning på værdiansættelse af virksomheder.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Progressionsvalgfag som kun udbydes til HD(R) studerende.
Prøve/delprøver
Finansiel Planlægning:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår, Ordinær: Aflevering af synopsis slut september og individuel mundtlig prøve i uge 40.

Syge- omprøve: Aflevering af ny individuel synopsis i uge 51 med mundtlig eksamen i uge 2.

Præcise datoer oplyses på MY.CBS.DK
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Aflevering af ny individuel synopsis i uge 51 med mundtlig eksamen uge 2
Beskrivelse af eksamensforløbet

Synopsen kan udarbejdes individuelt eller i grupper.

 

En synopsis indebærer, at de studerende skriftligt præsenterer og forholder sig til en udvalgt del af pensum, og at dette skriftlige arbejde danner udgangspunkt for en mundtlig eksamination.

Derved giver det forudgående arbejde med synopsen de studerende mulighed for at udvælge teoretiske temaer og diskussionspunkter, som de finder specielt relevante at behandle til eksamen.

 

Synopsiseksamen er en udprøvning i forståelse af et pensum, og det er således forståelse af fagets pensum, der er styrende for både det skriftlige arbejde og den mundtlige eksamen. Det skriftlige arbejde med synopsen indebærer en selvstændig bearbejdning af og mulighed for refleksion over fagets teorier, som den mundtlige eksamen uden skriftligt oplæg ikke omfatter.

 

Niveauet ved den mundtlige eksamen er afhængig af synopsens faglige niveau. En god synopsis er karakteriseret ved at:

 • Inddrage flere teorier eller perspektiver
 • Diskutere og vurdere teorier – ikke blot præsentere stoffet
 • Demonstrere en generel forståelse for fagets paradigmer
 • Sætte eksaminator i stand til at stille meningsfulde spørgsmål - fx ved at der i synopsen peges på problemstillinger og stilles spørgsmål til pensum.

Udgangspunktet for eksaminationen er synopsen og de temaer, der er
behandlet i denne.

Til eksamen kan diskussionen forblive inden for disse temaer, eller spørgsmålene kan bredes ud til de øvrige dele af pensum.

 

En synopsiseksamen er formelt set en mundtlig udprøvning i hele pensum

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget er i princippet inddelt i 4 områder:

 • Det første område behandler helt overordnet virksomhedens investerings-/finansieringsbeslutninger, kapitalomkostning og kapitalstruktur og forståelsen af opbygningen af de finansielle markeder, som danner grundlag for forståelsen af værdiskabelsesprocessen i virksomheden, herunder strategiske risikoforhold.

 

 • Det andet område behandler virksomhedens cashflow, herunder cashflow-genereringens betydning for den vækst virksomheden evner at opretholde, også set i lyset af risiko. Working capital er i den sammenhæng et centralt fokusområde.

 

 • Det tredje område behandler kriterierne omkring investeringsbeslutninger i sammenkædning med den finansiering investeringerne afstedkommer. Hvorledes finansierer virksomheden sine investeringer optimalt, også set i lyset af indvirkningen på virksomhedens kapitalstruktur.

 

 • Det fjerde og sidste område behandler kapitalomkostningen, cost of capital eller WACC`en. Trade off`s i relation til virksomhednes optimale kapitalstruktur diskuteres i sammenkædning med betydningen fra finansiel destress, skat mv.
Undervisningsformer
Faget består af 30 lektioner af 45 minuteres varighed. Undervisningen foregår på hold, der inddeles i et antal grupper.
Der veksles mellem forelæsninger, gruppearbejder, klassedialog, studenterpræsentationer, små øvelser og løbende diskussioner.

Undervejs behandles der i grupper ca. 4 skriftlige opgaver på 3-4 sider som dækker hovedområderne i pensum.

Hver gruppe afleverer to skriftlige besvarelser og skal præstere to opponeringer.
Undervisere og øvrige grupper fungerer undervejs som opponenter.
Feedback i undervisningen
Der gives feedback løbende i undervisningen herunder feedback på præsentationer fra underviser og de øvrige deltagere.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse 100 timer
Yderligere oplysninger

Undervisning kl. 17.10 - 19.45


Tirsdag uge: 33, 34, 36, 37, 38
Torsdag uge: 33, 34, 35, 37, 38

 

 

Videopræsentation af faget.

Foreløbig litteratur

 

Finance for Executives : Managing for value creation

5. udgave, udgivet 2015

Gabriel Hawawini & Claude Viallet

Cengage Learning EMEA

 

Den endelige litteratur offentliggøres på My-CBS og CBS learn i juli/august

Sidst opdateret den 30-08-2017